QT130 - Lun vn tt nghip Li m u Cng ty C phn Thng Long l mt...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long lμ mét doanh nghiÖp Nhμ níc cae phÇn ho¸ tõ th¸ng 6 n¨m 2000. TiÒn th©n lμ C«ng ty rîu - níc gi¶i kh¸t Th¨ng Long. Tõ khi thμnh lËp ®Õn nay, s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty lμ Vang hoa qu¶ c¸c lo¹i. S¶n phÈm Vang hoa qu¶ cña C«ng ty kh«ng ngõng ®îc hoμn thiÖn vμ dÇn chøng tá ®îc vÞ thÕ cña m×nh trong ngμnh s¶n xuÊt Vang. Tuy nhiªn, ®AEc trng c¬ b¶n cña lo¹i s¶n phÈm trªn lμ tÝnh mïa vô cao. DÉn ®Õn t×nh tr¹ng n¨ng lùc s¶n xuÊt d thõa trong nh÷ng thêi ®iÓm tr¸i vô. Do vËy ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt- kinh doanh h¬n n÷a, C«ng ty cÇn hoμn thiÖn c¬ cÊu s¶n phÈm trªn c¬ së t×m kiÕm nh÷ng s¶n phÈm bae sung míi. Nh÷ng s¶n phÈm míi nμy ph¶i tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn nh: s¶n xuÊt vμo nh÷ng thêi ®iÓm tr¸i vô víi s¶n xuÊt Vang vμ cã nh÷ng ®AEc ®iÓm kinh tÕ- kü thuËt t¬ng ®ång víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ s¶n xuÊt Vang. Dùa vμo nh÷ng nghiªn cøu nhÊt ®Þnh vÒ nhu cÇu cña s¶n phÈm níc Ðp tr¸i c©y thÊy r»ng: ®©y lμ mét lo¹i s¶n phÈm cã nhu cÇu kh¸ lín t¹i thÞ trêng tiªu dïng ViÖt Nam. Tuy nhiªn, lîng cung cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm nμy vÉn cßn thÊp so víi nhu cÇu hiÖn t¹i còng nh tiÒm n¨ng cña nã. Bªn c¹nh ®ã, s¶n phÈm nμy còng tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn lùa chän s¶n phÈm bae sung cña C«ng ty Cae PhÇn Th¨ng Long. Do ®ã, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp tr¸i sÏ lμ híng kinh doanh míi hiÖu qu¶ cña C«ng ty. Qua thêi gian thùc tËp t¹i phßng ThÞ trêng cña C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long, t¸c gi¶ ®· lùa chän ®Ò tμi luËn v¨n lμ: “ §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp tr¸i c©y t¹i C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long ” víi mong muèn t×m híng ®i míi cña c«ng ty, qua ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh cña C«ng ty. KÕt cÊu luËn v¨n gåm ba phÇn: 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn i: Taeng quan vÒ C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long PhÇn II : Thùc tr¹ng vμ kh¶ n¨ng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp tr¸i c©y t¹i C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long PhÇn III: Gi¶i ph¸p c¬ b¶n nh»m ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm níc Ðp tr¸i c©y t¹i C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long T«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n c« gi¸o PGS. TS §inh ThÞ Ngäc Quyªn, Phßng ThÞ trêng vμ C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long ®· gióp t«i hoμn thμnh tèt luËn v¨n nμy. 2
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn thø nhÊt Taeng quan vÒ C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long C«ng ty Cae phÇn Th¨ng Long, tiÒn th©n lμ XÝ nghiÖp Rîu - níc gi¶i kh¸t Hμ Néi ®· ®îc thμnh lËp tõ n¨m 1989 theo QuyÕt ®Þnh cña UBND thμnh phè Hμ Néi. Tõ ®ã cho ®Õn nay, C«ng ty ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn. Qu¸ tr×nh ®ã cã thÓ t¹m chia thμnh ba giai
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 96

QT130 - Lun vn tt nghip Li m u Cng ty C phn Thng Long l mt...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online