{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT131 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong c ch th tr ng c...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong c¬ chÕ thÞ tr êng ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng, tån t¹i vμ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i u tiªn vÊn ®Ò chÊt lîng s¶n phÈm lªn hμng ®Çu, chÊt lîng s¶n phÈm quyÕt ®Þnh sù thμng b¹i cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp nμo cã chÊt lîng s¶n phÈm tèt h¬n, cã gi¸ c¶ hîp lý phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hμng h¬n sÏ cã kh¶ n¨ng dμnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh vμ ngîc l¹i sÏ rÊt kho ®øng v÷ng trªn thÞ tr êng. §èi víi ngμnh c¬ khÝ, nÒn t¶ng cña c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, th× vÊn ®Ò cña n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm l¹i cùu quan träng. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu cña §¶ng ®Ò ra:” §Õn n¨m 2020 ra søc phÊn ®Êu ®a níc ta c¬ b¶n trë thμnh mét níc c«ng nghiÖp th× ngμnh c¬ khÝ trong níc ph¶i dñ n¨ng lùc s¶n xuÊt ®îc phÇn lín thiªt bÞ, m¸y mãc cung cÊp cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tuy nhiªn hiÖn nay t×nh tr¹ng thiÕt bÞ cña ngμnh c¬ khÝ ®· qu¸ cò kü, c«ng nghiÖp l¹c hËu so víi thÕ giíi hμng chôc n¨m do ®ã chÊt lîng s¶n phÈm cña ngμnh c¬ khÝ khã cã thÓ ®¸p øng mét c¸ch ®Çy ®ñ cho nh÷ng ngμnh kinh tÕ trong níc còng nh thÞ tr êng quèc tÕ. Bªn c¹nh ®ã, n¨m 2003 hiÖp ®Þnh AFTA ®· cã hiÖu lùc ®èi víi tÊt c¶ c¸c níc thμnh viªn, do ®ã s¶n phÈm c¬ khÝ níc ta sÏ ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng s¶n phÈm cña níc thμnh viªn AFTA ngay t¹i thÞ tr - êng ViÖt Nam.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Thùc tÕ cho thÊy ®©y chÝnh lμ th¸ch thøc lín nhÊt ®èi víi ngμnh c¬ khÝ ViÖt Nam nãi chung vμ c«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long nãi riªng. §Ó thÝch øng kÞp thêi víi t×nh h×nh nμy C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ®· vμ ®ang thùc hiÖn chiÕn lîc s¶n phÈm kinh doanh vμ n¨ng ®éng ®Çu t, ®aei míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vμ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh ®Ó dÇn chiÕm lÜnh thÞ tr êng, phÊn ®Êu trë thμnh mét trung t©m c¬ khÝ ®Êu ngμnh cña ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XXI. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn, Em ®É chän ®Ò tμi: “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm t¹i C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ” lμm chuyªn ®Ò thùc tËp víi mong muèn ®ãng gãp mét phÇn nhá nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vμo viÖc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm t¹i C«ng ty. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o §ç V¨n L vμ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Kim KhÝ Th¨ng Long ®· gióp ®ì em hoμn thμnh chuyªn ®Ò nμy.
Background image of page 2
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn I Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng s¶n phÈm trong c«ng ty kim khÝ th¨ng long
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp I . Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ chÊt lîng s¶n phÈm trong c«ng ty kim khÝ th¨ng long 1.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 85

QT131 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong c ch th tr ng c...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online