QT133 - Li m u i hi ng ton quc ln th VI nh du s chuyn mnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu §¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®aei c¬ chÕ qu¶n lÝ kinh tÕ tõ c¬ chÕ hμnh chÝnh, tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù quÈn lÝ cña Nhμ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo c¬ chÕ míi nμy tÊt c¶ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc tù do ph¸t triÓn, tù m×nh t×m thÞ trêng kinh doanh, tù h¹ch to¸n kinh doanh, më réng thÞ trêng cña m×nh. NÕu doanh nghiÖp nμo lμm ¨n cã l·i, cã chç ®øng trªn thÞ trêng th× sÏ tån t¹i, nÕu doanh nghiÖp nμo lμm ¨n thua lç th× sÏ bÞ ®μo th¶i khái thÞ trêng. Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i cã mét chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ, ®óng ®¾n vμ cã hiÖu qu¶. Mét trong nh÷ng chiÕn lîc ph¸t triÓn mμ bÊt k× doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nμo còng cÇn ph¶i chó träng ®ã chÝnh lμ chiÕn lîc vÒ tiªu thô s¶n phÈm. NÕu doanh nghiÖp kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chiÕn lîc tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch ®óng ®¾n th× sÏ g©y ra sù tån ®äng hμng ho¸, lμm chËm vßng quay cña vèn s¶n xuÊt dÉn ®Õn sù kÐm hiÖu qu¶ trong sö dông vèn, doanh nghiÖp sÏ lμm ¨n kh«ng cã l·i. §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ngμy cμng mang tÝnh cÊp thiÕt ®èi víi mäi doanh nghiÖp nã ®ßi hái sù quan t©m h¬n n÷a cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vμ ®AEc biÖt lμ c¸c bé phËn phßng ban lμm c«ng t¸c tiªu thô. ChØ cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ ®øng v÷ng tríc sù c¹nh tranh ngμy cμng gay g¾t khi thùc hiÖn héi nhËp nÒn kinh tÕ. Trong bèi c¶nh nh trªn c«ng ty dÖt may Huy Hoμng còng kh«ng n»m ngoμi xu híng ®ã. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em nhËn thøc ®îc sù cÇn thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó nghiªn cøu ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch hîp lý, phï hîp. §îc sù híng dÉn tËn t×nh cña hai c« gi¸o U«ng ThÞ Ph¬ng Mai vμ Lª ThÞ Kim Hoa, cïng sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c anh, chÞ c¸n 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty dÖt may Huy Hoμng, em ®· m¹nh d¹n chän thùc hiÖn ®Ò tμi: “ Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty dÖt may xuÊt nhËp khÈu Huy Hoμng ”. Víi môc tiªu nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty dÖt may Huy Hoμng, trªn c¬ së thμnh tùu ®¹t ®- îc vμ c¸c khã kh¨n mμ c«ng ty gAEp ph¶i, kÕt hîp gi÷a lý thuyÕt vμ thùc tÕ em ®· ®a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m hoμn thiÖn h¬n c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 83

QT133 - Li m u i hi ng ton quc ln th VI nh du s chuyn mnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online