QT134 - LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng kª c¸c ch÷ viÕt...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng kª c¸c ch÷ viÕt t¾t. AFTA : Khu vùc mËu dÞch tù do ASEAN. ASEAN : Liªn hiÖp c¸c níc vïng §«ng Nam ¸. ATC : HiÖp ®Þnh dÖt may thÕ giíi. APEC : DiÔn ®μn hîp t¸c kinh tÕ Ch©u ¸-Th¸i B×nh D¬ng. CEPT : HiÖp ®Þnh vÒ u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung EEC : Uû ban céng ®ång Ch©u ¢u. EU : Liªn minh Ch©u ¢u. ISO 9000 : Tªn hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn. ISO 14000 : Tªn hÖ thèng qu¶n lý m«i tr êng. MFN : Quy chÕ tèi huÖ quèc. SA 8000 : Tªn hÖ thèng tiªu chuÈn tr¸ch nhiÖm x· héi. SWOT : Bao gåm 4 ch÷ c¸i ®Çu cña 4 ch÷ tiÕng Anh lμ §iÓm m¹nh- S trengths ®iÓm yÕu- W eakness, thêi c¬- O pportunitive, th¸ch thøc- T hreat. SNG : Céng ®ång c¸c quèc gia ®éc lËp. VINATEX : Taeng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam víi tªn giao dÞch quèc tÕ lμ ViÖt Nam National Textile and Garmen Corporation. WTO : Tae chøc th ¬ng m¹i thÕ giíi. 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp më ®Çu HiÖn nay ViÖt Nam ®ang trªn con ®êng c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Con ®êng nμy ®· buéc chóng ta ph¶i ®èi mAEt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n, ®AEc biÖt lμ trong thêi gian ®Çu cña thêi kú ®aei míi. §Ó ®aei míi ph¬ng thøc qu¶n lý, n©ng cao hiÖu qu¶, søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ vμ lμm t¨ng kh¶ n¨ng ®aei míi c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt cho ®Êt níc, nhanh chãng ®a níc ta trë thμnh mét níc c«ng nghiÖp Nhμ níc ®· thμnh lËp mét lo¹t c¸c Taeng c«ng ty 90, 91. Taeng c«ng ty DÖt-May ViÖt Nam (Vinatex) ra ®êi theo quyÕt ®Þnh 253/TTg ngμy 29/04/1995 cña Thñ t íng chÝnh phñ vμ ho¹t ®éng theo m« h×nh Taeng c«ng ty 91 nh»m chiÕm lÜnh vμ më réng thÞ tr - êng xuÊt khÈu, ph¸t triÓn lùc lîng s¶n xuÊt vμ thu hót lao ®éng, ®Èy m¹nh ®Çu t theo nhu cÇu thÞ tr êng vμ theo ®Þnh híng ph¸t 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp triÓn cña toμn Taeng c«ng ty… Sau h¬n 10 n¨m thμnh lËp Vinatex ®· cã c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cïng víi mét ®éi ngò c«ng nh©n lμnh nghÒ, c¸c s¶n phÈm cña Vinatex ®· ®îc nhiÒu kh¸ch hμng biÕt ®Õn, doanh thu vμ kim ng¹ch xuÊt khÈu cña Vinatex kh«ng ngõng t¨ng lªn. Môc tiªu ®AEt ra cho Vinatex vμ c¸c doanh nghiÖp thμnh viªn lμ sÏ trë thμnh mét tËp ®oμn kinh tÕ hμng ®Çu cña ViÖt Nam trong lÜnh vùc dÖt may. §Ó thùc hiÖn ®îc môc tiªu nμy Vinatex kh«ng chØ chiÕm lÜnh ®îc thÞ tr êng trong níc mμ cßn ph¶i t×m ®îc mét chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr êng thÕ giíi th«ng qua viÖc kh«ng ngõng më réng thÞ tr êng xuÊt khÈu. Thªm vμo ®ã ChÝnh phñ ®· ®AEt ra nhiÖm vô cho toμn ngμnh dÖt may vμ cho Vinatex lμ ph¶i nhanh chãng gi¶m tû lÖ gia c«ng xuÊt khÈu, t¨ng tû lÖ xuÊt khÈu trùc tiÕp nªn viÖc më réng thÞ tr êng xuÊt khÈu, chñ ®éng t×m c¸c ®èi t¸c xuÊt...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 171

QT134 - LuËn v¨n tèt nghiÖp B¶ng kª c¸c ch÷ viÕt...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online