{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT135 - Chuyn tt nghip Li m u t nc ta t mt nn kinh t tp...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu §Êt níc ta tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng. §ã lμ bíc ®i ®óng ®¾n cña §¶ng vμ Nhμ níc. Trong nh÷ng n¨m qua chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu to lín, kinh tÕ ngμy cμng ph¸t triÓn, ®êi sèng x· héi kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Nhu cÇu cuéc sèng ®ßi hái ngμy cμng cao h¬n chÝnh v× vËy ®Æt ra cho c¸c nhμ doanh nghiÖp nh÷ng th¸ch thøc lín trong c¬ chÕ thÞ tr- êng. Muèn doanh nghiÖp tån t¹i vμ ph¸t triÓn lμm ¨n cã l·i, c¸c nhμ doanh nghiÖp ph¶i ®Ò ra nh÷ng chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n. Trong c¬ chÕ thÞ trêng vÊn ®Ò sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm g×, vμ ai lμ ngêi tiªu thô. §ã lμ nh÷ng c©u hái nh÷ng nhμ qu¶n lý ph¶i gi¶i quyÕt. VËy doanh nghiÖp ph¶i biÕt nhu cÇu x· héi, biÕt kh¶ n¨ng cña m×nh, cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh (biÕt ngêi, biÕt ta) ®Ó ®Ò ra chiÕn lîc s¶n xuÊt kinh doanh ®óng ®¾n vμ hîp lý. Do ®ã viÖc nghiªn cøu ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Lμ mét sinh viªn líp qu¶n trÞ doanh nghiÖp K6B. Trêng ®¹i häc thuû s¶n. §îc sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« trong bé m«n qu¶n trÞ doanh nghiÖp, sù gióp ®ì cña l·nh ®¹o, c¸c phßng, ban ë c«ng ty tÊm lîp vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh. §Æc biÖt lμ sù híng dÉn cña c« Phan ThÞ Dung vμ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ë trêng. T«i ®îc thùc tËp vμ lμm quen víi doanh nghiÖp víi ®Ò tμi " Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vμ mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty tÊm lîp vËt liÖu x©y dùng §«ng Anh " ®Ó thùc hiÖn b¸o c¸o cña m×nh. T«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù híng dÉn tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n nhÊt lμ c« Phan ThÞ Dung vμ toμn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· gióp ®ì t«i hoμn thμnh b¸o c¸o nμy. Tuy nhiªn do sù hiÓu biÕt cha s©u réng nªn bμi b¸o c¸o nμy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. VËy kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o vμ c¸c cÊp l·nh ®¹o c«ng ty 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp gãp ý ®Ó c¸ nh©n t«i hoμn thiÖn kiÕn thøc vμ b¸o c¸o ®îc hoμn thiÖn h¬n. Xin ch©n thμnh c¶m ¬n! 2
Background image of page 2
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I C¬ së lý luËn ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp I. Kh¸i niÖm vÒ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh 1. Kh¸i niÖm Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh lμ viÖc ph©n chia c¸c hiÖn tîng, c¸c qu¸ tr×nh vμ c¸c kÕt qu¶ kinh doanh thμnh c¸c bé phËn cÊu thμnh.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 78

QT135 - Chuyn tt nghip Li m u t nc ta t mt nn kinh t tp...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online