QT136 - Li m u Trong nn kinh t th trng vi s tn ti v iu tit...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù tån t¹i vμ ®iÒu tiÕt cña nh÷ng quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan nh quy luËt c¹nh tranh, quy luËt cung cÇu, gi¸ c¶…. ®ßi hái ph¶i cung cÊp nh÷ng th«ng tin mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c vμ toμn diÖn vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó trªn c¬ së ®ã ®Ò ra c¸c chñ tr¬ng, c¸c chÝnh s¸ch vμ biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ. §Ó ®¹t ®îc môc ®Ých trªn ®ßi hái c¸c c¸n bé qu¶n lý trong doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn ph©n tÝch c¸c hiÖn tîng vμ qu¸ tr×nh kinh tÕ nh»m ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh tèi u nhÊt trong viÖc chØ ®¹o kinh doanh còng nh qu¶n lý kinh tÕ. Ph©n tÝch doanh thu b¸n hμng lμ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña mét doanh nghiÖp. Doanh thu b¸n hμng lμ mét chØ tiªu kinh tÕ quan träng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. V× thÕ cÇn ph¶i ph©n tÝch doanh thu ®Ó ®óc kÕt ®îc nh÷ng bμi häc kinh nghiÖm, nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i tiÕn rót ra tõ thùc tiÔn kÓ c¶ nh÷ng bμi häc rót kinh nghiÖm thμnh c«ng hay thÊt b¹i lμm c¬ së cho viÖc ®Ò ra nh÷ng ph¬ng ¸n, kÕ ho¹ch kinh doanh trong kú tíi. Tríc nh÷ng yªu cÇu nμy, víi vèn kiÕn thøc tÝch luü ®îc trong qu¸ tr×nh häc tËp vμ nghiªn cøu ë trêng §¹i häc Th¬ng M¹i cïng víi sù ®Þnh híng cña thÇy c« gi¸o, cïng c¸c c« chó c«ng t¸c trong phßng tμi vô cña C«ng ty giÇy Thôy Khuª em ®· chän ®Ò tμi: “Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu b¸n hμng t¹i C«ng ty giÇy Thuþ Khuª” lμm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung cña chuyªn ®Ò kÕt cÊu gåm ba phÇn: PhÇn 1: Lý luËn c¬ b¶n vÒ ph©n tÝch doanh thu b¸n hμng ë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn doanh thu b¸n hμng t¹i C«ng ty giÇy Thuþ Khuª - Hμ Néi. PhÇn 3: Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m gãp phÇn t¨ng doanh thu t¹i C«ng ty giÇy Thuþ Khuª - Hμ Néi. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn, kh¶ n¨ng vμ h¹n chÕ, chuyªn ®Ò nμy sÏ cßn nhiÒu thiÕu sãt bÊt cËp. Em kÝnh mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy gi¸o híng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò cña em ®îc hoμn thiÖn h¬n n÷a. Cuèi cïng em xin phÐp ®îc bμy tá sù biÕt ¬n s©u s¾c tríc sù híng dÉn trùc tiÕp, nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o T¹ Quang B×nh. Ch¸u xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty giÇy Thuþ Khuª.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 66

QT136 - Li m u Trong nn kinh t th trng vi s tn ti v iu tit...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online