QT137 - Chuyên đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố ệ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyên đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố ệ L i nói đ u ờ ầ N c ta là m t n c nông nghi p mà theo ông cha ta đã nói: “ nh t ướ ộ ướ ệ ấ n c, nhì phân, tam c n, t gi ng”, trong đó n c là y u t quan tr ng ướ ầ ứ ố ướ ế ố ọ hành đ u vì v y h th ng thu l i đ i v i n c ta là vô cùng quan tr ng. ầ ậ ệ ố ỷ ợ ố ớ ướ ọ Trong nh ng năm qua, tình hình th i ti t di n bi n th t th ng gây ra h n ữ ờ ế ễ ế ấ ườ ạ hán, l t l i kh p n i, gây nhi u khó khăn trong đ i s ng sinh ho t và làm ụ ộ ắ ơ ề ờ ố ạ vi c c a ng i dân. Vì v y, h n lúc nào h t vai trò c a các công trình thu ệ ủ ườ ậ ơ ế ủ ỷ l i có t m quan tr ng r t l n. Nh n th c đ c đi u đó, em đã xin vào th c ợ ầ ọ ấ ớ ậ ứ ượ ề ự t p t i công ty T V n và Xây D ng Thu L i 1. Trong quá trình th c t p ậ ạ ư ấ ự ỷ ợ ự ậ t i công ty, em nh n th y đi u nh h ng l n nh t đ i v i các công trình ạ ậ ấ ề ả ưở ớ ấ ố ớ thu l i là thi t k c a công trình đó. Chính vì v y em đã quy t đ nh l a ỷ ợ ế ế ủ ậ ế ị ự ch n đ tài: ọ ề M t s bi n pháp qu n lý nh m nâng cao ch t l ng ộ ố ệ ả ằ ấ ượ thi t k t i công ty T V n và Xây D ng Thu L i 1. ế ế ạ ư ấ ự ỷ ợ M c đích c a nghiên c u đ tài: ụ ủ ứ ề- Làm rõ nh ng v n đ chung v ch t l ng thi t k công ữ ấ ề ề ấ ượ ế ế ở ty t v n và xây d ng thu l i 1 ư ấ ự ỷ ợ- Đ xu t m t s gi i pháp qu n lý nh m nâng cao ch t l ng ề ấ ộ ố ả ả ằ ấ ượ thi t k c a công ty. ế ế ủ B c c c a đ tài: ố ụ ủ ề Ch ng I: Gi i thi u chung v công ty ươ ớ ệ ề Ch ng II: Th c tr ng v công tác thi t k t i công ty ươ ự ạ ề ế ế ạ Ch ng III: M t s bi n pháp qu n lý nh m nâng cao ch t l ng ươ ộ ố ệ ả ằ ấ ượ thi t k công ty. ế ế ở 1 Chuyên đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố ệ I. Gi i thi u chung v công ty ớ ệ ề 1.Thông tin chung v doanh nghi p ề ệ • Tên doanh nghi p: Công ty t v n xây d ng Thu l i I ệ ư ấ ự ỷ ợ • Tên ti ng anh: Hydraulic Engineering Consultants Corporation ế No.1 ( HEC). • Đ a ch : 95/2 Chùa B c- Đ ng Đa- Hà N i ị ỉ ộ ố ộ • Tel: ( 04)8526285- (04)8525339 • Fax: 84-4-5632169 • Email: [email protected] 2. Quá trình hình thành và phát tri n ể Sau cu c kháng chi n ch ng th c dân Pháp th ng l i, tháng 6 năm ộ ế ố ự ắ ợ 1956 C c thi t k Thu l i tr c thu c B Ki n trúc- Thu l i đ c thành ụ ế ế ỷ ợ ự ộ ộ ế ỷ ợ ượ l p; đây là t ch c ti n thân c a Công ty T v n Xây d ng Thu l i I ngày ậ ổ ứ ề ủ ư ấ ự ỷ ợ nay. Tr i qua 50 năm xây d ng và tr ng thành, đ n v đã thay đ i tên g i ả ự ưở ơ ị ổ ọ nhi u l n: t C c thi t k Thu l i đ i tên thành C c kh o sát thi t k...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 59

QT137 - Chuyên đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố ệ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online