{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT139 - Môc lôc C h ¬ng I M é t sè vÊ n ®Ò chu ng...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Môc lôc C h ¬ng I: M é t sè vÊ n ®Ò chu ng vÒ c¹n h t r a n h vμ h i Ö u qu ¶ SXK D t r o n g doa n h ngh i Ö p . 1 . C¹nh t r a n h vμ lî i thÕ c¹nh t r a n h……………………………6 1.1.C¹nh t ran h.....................................................................6 1.2.Lîi thÕ c¹nh t ran h……………………………………………..6 1.2.1. Kh¸ i niÖm lîi thÕ c¹nh t ranh………………………………6 1.2.2. Nh÷ng vò khÝ c¹nh t ran h chñ yÕu…………………………6 1.3.T¹o lî i thÕ c¹nh t ran h cho doanh nghiÖp……………………8 1.3.1.C¸c lo¹i lîi thÕ vμ thñ ®o¹n c¹nh t ran h cña doanh nghiÖp t rong thÞ t r - êng………………………………………………8 1.4.C¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn viÖc x©y dùng lîi thÕ c¹nh t ranh..10 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.4.1. Kh«ng khÝ t rong doanh nghiÖp…………………………….10 1.4.2.Søc sinh lêi vèn ®Çu t - ……………………………………...10 1.4.3.N¨ng suÊt lao ®éng………………………………………….10 1.4.4.ChÊ t l îng s¶n phÈm dÞch vô……………………………….10 1.4.5.Ki n h nghiÖm k in h doanh……………………………………11 1.4.6.Sù li nh ho¹t…………………………………………………..11 1.4.7.VÞ t r Ý c¹nh t ran h cña doanh nghiÖp………………………..11 1.5.Lùa chän lîi thÕ c¹nh t ranh…………………………………..11 1.6.C¸c m« h×nh t¹o ra lîi thÕ c¹nh t ranh……………………….11 1.6.1.Lîi thÕ liªn quan ®Õn chÊt l îng SP………………………11 1.6.2.Lîi thÕ liªn quan ®Õn Mar ke t i ng…………………………..12 Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1.7.ChiÕn l îc theo vÞ thÕ c¹nh t ran h……………………………12 1.7.1.Doanh nghiÖp thñ l Ün h………………………………………12 1.7.2.C¸c doanh nghiÖp th¸ch ®Êu……………………………….13 1.7.3..C¸c doanh nghiÖp ®i sau…………………………………..13 1.8.§èi thñ c¹nh t ranh…………………………………………… 13 1.9.Qu¶n lý ®èi thñ c¹nh t ranh…………………………………..14 1.9.1.Ph¸t tÝn hiÖu gi¸…………………………………………….14 1.9.2.L·nh ®¹o gi¸……………………………………………......14 1.9.3.C¹nh t ranh phi gi¸ c¶……………………………………… 15 2.H i Ö u qu ¶ s¶n xuÊ t k i n h doanh……………………………….15 Sinh viªn thùc hiÖn: NguyÔn Xu©n S¬n Trang 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 2.1 . Kh¸i niÖm: …………………………………………………….15 2.2. H iÖu qu¶ chung……………………………………………….16 2.3. H iÖu qu¶ thμ n h phÇn………………………………………….16 2.3.1.2....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 70

QT139 - Môc lôc C h ¬ng I M é t sè vÊ n ®Ò chu ng...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online