QT140 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong qa trnh ton cu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong qa trnh ton cu ha, khu vc ha ang din ra mt cch nhanh chng th cng vi n s trao aei thng tin gia cc quc gia , gia cc doanh nghip cng nh gia doanh nghip vi th tr - ng vi ngi tiu dng ngy cng tr nn nhanh chng . Internet v dch v vin thng ng gp mt phn ln trong qu trnh trao aei thng tin v gp phn thc y qu trnh ton cu ha . V i km vi n l mt lnh vc kinh doanh mi mang nhiu tim nng l phc v khai thc cc thng tin v cung cp dch v Internet v dch v vin thng . Inetrnet v dch v vin thng lm cho mi ngi trn ton th gii co th cng ni chuyn vi nhau cng mt thi im v xa i khong cch v khng gian do qu trnh giao dch tr nn thun tin v kp thi . c nhn nh nhng thp k tip theo l thp k ca Internet v vin thng . V internet s tr thnh thng dng trn ton th gii v th tr ng cung cp dch v Inetrnet v dch v vin thng s tr thnh mt trong nhng ngnh hng u mng li li nhun cao nht . Vit Nam lnh vc cung cp dch v internet v vin thng tuy khng cn mi m na tuy nhin n vn cn cha ng nhng b mt m cc doanh nghip Vit Nam ang khm ph v cng mang li nhiu kh khn v thch thc i vi doanh nghip . Nhu cu s dng Internet ca ngi dn Vit Nam ngy cng cao c v s lng v cht lng cng l mt thi c v cng l mt thch thc ln cho nhng doanh nghip cung cp dch v Internet . Thc SV: Nguyn Quc Trng Lp: Qun tr cht lng 44 Chuyn thc tp tt nghip t th hin nay Vit Nam cht lng cung cp dch v Internet cn thp hn rt nhiu so vi cc nc trn th gii l do nhiu nguyn nhn khc nhau mang li nh cng ngh , nh trnh Bn cnh chng ta cng c nhiu li th m cc quc gia khc khng c . ngy cng p ng cng cao nhu cu ca khch hng v ngang tm vi cc quc gia khc th cn phi nng cao cht lng cung cp dch v Internet v vin thng . Trong qu trnh thc tp ti Cng ty pht trin u t cng ngh FPT , em nhn thy hot ng cung cp dch v internet v dch v vin thng ca cng ty cn nhiu hn ch v bt cp cha tha mn c khch hng hin ti v thu ht thm khch hng mi , tuy nhin c nh ga l mt cng ty ln hng u Vit Nam trong lnh vc Cng ngh thng tin v l Cng ty mnh v c tc pht trin cao . thc hin chin lc pht trin ca cng ty , trong nhng nm qua Cng ty FPT p dng h thng ISO 9001 nhm ngy cng nng cao v th ca cng ty trong lnh vc cung...
View Full Document

Page1 / 85

QT140 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong qa trnh ton cu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online