QT140 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong qóa tr×nh toμn cÇu hãa, khu vùc hãa ®ang diÔn ra mét c¸ch nhanh chãng th× cïng víi nã sù trao ®aei th«ng tin gi÷a c¸c quèc gia , gi÷a c¸c doanh nghiÖp còng nh gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ tr - êng víi ngêi tiªu dïng ngμy cμng trë nªn nhanh chãng . Internet vμ dÞch vô viÔn th«ng ®ãng gãp mét phÇn lín trong qu¸ tr×nh trao ®aei th«ng tin vμ gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh toμn cÇu hãa . Vμ ®i kÌm víi nã lμ mét lÜnh vùc kinh doanh míi mang nhiÒu tiÒm n¨ng ®ã lμ phôc vô khai th¸c c¸c th«ng tin vμ cung cÊp dÞch vô Internet vμ dÞch vô viÔn th«ng . Inetrnet vμ dÞch vô viÔn th«ng lμm cho mäi ngêi trªn toμn thÕ giíi co thÓ cïng nãi chuyÖn víi nhau cïng mét thêi ®iÓm vμ xãa ®i kho¶ng c¸ch vÒ kh«ng gian do ®ã qu¸ tr×nh giao dÞch trë nªn thuËn tiÖn vμ kÞp thêi . §îc nhËn ®Þnh nh÷ng thËp kû tiÕp theo lμ thËp kû cña Internet vμ viÔn th«ng . Vμ internet sÏ trë thμnh th«ng dông trªn toμn thÕ giíi vμ thÞ tr êng cung cÊp dÞch vô Inetrnet vμ dÞch vô viÔn th«ng sÏ trë thμnh mét trong nh÷ng ngμnh hμng ®Çu m¹ng l¹i lîi nhuËn cao nhÊt . ë ViÖt Nam lÜnh vùc cung cÊp dÞch vô internet vμ viÔn th«ng tuy kh«ng cßn míi mÎ n÷a tuy nhiªn nã vÉn cßn chøa ®ùng nh÷ng bÝ mËt mμ c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang kh¸m ph¸ vμ còng mang l¹i nhiÒu khã kh¨n vμ th¸ch thøc ®èi víi doanh nghiÖp . Nhu cÇu sö dông Internet cña ngêi d©n ViÖt Nam ngμy cμng cao c¶ vÒ sè lîng vμ chÊt lîng ®ã còng lμ mét thêi c¬ vμ còng lμ mét th¸ch thøc lín cho nh÷ng doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô Internet . Thùc SV: NguyÔn Quèc Träng Líp: Qu¶n trÞ chÊt lîng 44 Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp tÕ th× hiÖn nay ë ViÖt Nam chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet cßn thÊp h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c níc trªn thÕ giíi ®ã lμ do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mang l¹i nh c«ng nghÖ , nh tr×nh ®é … Bªn c¹nh ®ã chóng ta còng cã nhiÒu lîi thÕ mμ c¸c quèc gia kh¸c kh«ng cã . §Ó ngμy cμng ®¸p øng cμng cao nhu cÇu cña kh¸ch hμng vμ ngang tÇm víi c¸c quèc gia kh¸c th× cÇn ph¶i n©ng cao chÊt lîng cung cÊp dÞch vô Internet vμ viÔn th«ng . Trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty ph¸t triÓn ®Çu t c«ng nghÖ – FPT , em nhËn thÊy ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô internet vμ dÞch vô viÔn th«ng cña c«ng ty cßn nhiÒu h¹n chÕ vμ bÊt cËp cha tháa m·n ®îc kh¸ch hμng hiÖn t¹i vμ thu hót thªm kh¸ch hμng míi , tuy nhiªn ®îc ®¸nh gÝa lμ mét c«ng ty lín hμng ®Çu ViÖt Nam trong lÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin vμ lμ C«ng ty m¹nh vμ cã tèc ®é ph¸t triÓn cao . §Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña c«ng ty , trong nhng n¨m qua C«ng ty FPT ®· ¸p dông hÖ thèng ISO 9001 nh»m ngμy cμng n©ng cao vÞ thÕ cña c«ng ty trong lÜnh vôc cung...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 85

QT140 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online