QT141 - LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Lêi nãi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Lêi nãi ®Çu Qu¶n lý suy cho cïng lμ qu¶n lý con ngêi. Ngμy nay, víi xu thÕ toμn cÇu hãa vμ tÝnh chÊt c¹nh tranh ngμy cμng khèc liÖt, con ngêi ®ang ®îc coi lμ nguån tμi s¶n v« gi¸ vμ lμ yÕu tè c¬ b¶n nhÊt quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Còng nh c¸c tμi s¶n kh¸c, tμi s¶n con ngêi cÇn ®îc më réng vμ ph¸t triÓn, cÇn nhÊt lμ qu¶n lý vμ sö dông cho tèt. ViÖc hiÓu vμ tae chøc tèt néi dung qu¶n lý nh©n lùc lμ ®iÒu hÕt søc cÇn thiÕt trong t×nh h×nh hiÖn nay, ®AEc biÖt trong c¸c doanh nghiÖp - n¬i mμ hiÖu qu¶ qu¶n lý ®ang ®îc ®AEt ra hÕt søc bøc xóc. §Ó tiÕp tôc ®øng v÷ng trong m«i tr êng c¹nh tranh gay g¾t, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng cho m×nh ®éi ngò c¸n bé riªng, cã n¨ng lùc phÈm chÊt, kh¶ n¨ng l·nh ®¹o c«ng ty vμ ®μo t¹o c¸n bé c«ng nh©n lμnh nghÒ ®Ó theo kÞp víi tiÕn bé vμ tr×nh ®é khoa häc - kü thuËt cña thÕ giíi. Nh»m t¹o cho m×nh chç ®øng ë hiÖn t¹i vμ t ¬ng lai, C«ng ty NhÊt Vinh còng kh«ng n»m ngoμi quy luËt nμy. Ph¶i qu¶n lý nh©n lùc cña C«ng ty nh thÕ nμo ®Ó ®¶m b¶o chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. Sau mét thêi gian thùc tÕ t¹i C«ng ty, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n Khoa Qu¶n lý Doanh nghiÖp 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh sù t¹i C«ng ty NhÊt Vinh” lμm ®Ò tμi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. LuËn v¨n nμy ngoμi lêi nãi ®Çu vμ kÕt luËn, gåm 3 ch¬ng sau: Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ khoa häc qu¶n lý nh©n sù. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ nh©n sù vμ c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty NhÊt Vinh. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i C«ng ty NhÊt Vinh. Do tr×nh ®é cã h¹n, thêi gian thùc tÕ cha nhiÒu, bμi viÕt cßn cã nhiÒu khiÕm khuyÕt, em rÊt mong thÇy c« gi¸o vμ tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty gióp ®ì, gãp ý ®Ó bμi luËn v¨n thªm phong phó vμ hoμn chØnh. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n! Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ khoa häc qu¶n lý nh©n sù I. Kh¸i niÖm, vai trß vμ chøc n¨ng cña qu¶n lý nh©n sù 1. Kh¸i niÖm- Qu¶n lý nh©n sù lμ mét trong nh÷ng chøc n¨ng c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh qu¶n lý. Con ngêi bao giê còng lμ yÕu tè quan träng nhÊt cña mét doanh nghiÖp. Do ®ã, viÖc lùa chän, s¾p xÕp con ngêi cho phï hîp víi c¸c vÞ trÝ trong bé m¸y tae chøc lμ nhiÖm vô hμng ®Çu cña nhμ qu¶n lý....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 57

QT141 - LuËn v¨n tèt nghiÖp NguyÔn TuÊn Anh Lêi nãi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online