QT141 - Lun vn tt nghip Nguyn Tun Anh Li ni u Qun l suy cho...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lun vn tt nghip Nguyn Tun Anh Li ni u Qun l suy cho cng l qun l con ngi. Ngy nay, vi xu th ton cu ha v tnh cht cnh tranh ngy cng khc lit, con ngi ang c coi l ngun ti sn v gi v l yu t c bn nht quyt nh n s tn ti v pht trin ca doanh nghip. Cng nh cc ti sn khc, ti sn con ngi cn c m rng v pht trin, cn nht l qun l v s dng cho tt. Vic hiu v tae chc tt ni dung qun l nhn lc l iu ht sc cn thit trong tnh hnh hin nay, AEc bit trong cc doanh nghip - ni m hiu qu qun l ang c AEt ra ht sc bc xc. tip tc ng vng trong mi tr ng cnh tranh gay gt, i hi cc doanh nghip phi xy dng cho mnh i ng cn b ring, c nng lc phm cht, kh nng lnh o cng ty v o to cn b cng nhn lnh ngh theo kp vi tin b v trnh khoa hc - k thut ca th gii. Nhm to cho mnh ch ng hin ti v t ng lai, Cng ty Nht Vinh cng khng nm ngoi quy lut ny. Phi qun l nhn lc ca Cng ty nh th no m bo ch ng vng chc trong nn kinh t th tr ng. Sau mt thi gian thc t ti Cng ty, em quyt nh chn ti Mt s gii php nhm hon thin cng tc qun l nhn Khoa Qun l Doanh nghip 1 Lun vn tt nghip Nguyn Tun Anh s ti Cng ty Nht Vinh lm ti cho lun vn tt nghip ca mnh. Lun vn ny ngoi li ni u v kt lun, gm 3 chng sau: Chng I: C s l lun v khoa hc qun l nhn s. Chng II: Thc trng v nhn s v cng tc qun l nhn s ti Cng ty Nht Vinh. Chng III: Mt s gii php nhm hon thin cng tc qun l nhn s ti Cng ty Nht Vinh. Do trnh c hn, thi gian thc t cha nhiu, bi vit cn c nhiu khim khuyt, em rt mong thy c gio v tp th cn b cng nhn vin Cng ty gip , gp bi lun vn thm phong ph v hon chnh. Em xin chn thnh cm n! Chng I: C s l lun v khoa hc qun l nhn s I. Khi nim, vai tr v chc nng ca qun l nhn s 1. Khi nim- Qun l nhn s l mt trong nhng chc nng c bn ca qu trnh qun l. Con ngi bao gi cng l yu t quan trng nht ca mt doanh nghip. Do , vic la chn, sp xp con ngi cho ph hp vi cc v tr trong b my tae chc l nhim v hng u ca nh qun l....
View Full Document

Page1 / 57

QT141 - Lun vn tt nghip Nguyn Tun Anh Li ni u Qun l suy cho...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online