{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT142 - L un vn tt nghip Li ni u n c ta c th thc hin tt qu...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu §Ó níc ta cã thÓ thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× chóng ta ph¶i chó träng nhiÒu tíi qu¶n trÞ nh©n lùc, v× nguån nh©n lùc lμ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã. Mét doanh nghiÖp, hay mét tæ chøc, ®Ó cã ®îc mét ®éi ngò nh©n viªn ®¾c lùc hay mét lùc lîng lao ®éng hïng hËu, th× ®iÒu tr íc tiªn doanh nghiÖp ®ã hay tæ chøc ®ã ph¶i lμm lμ ph¶i cã nghiÖp vô qu¶n lý giái, ph¶i cã khoa häc trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. §ã lμ n¾m ®îc yÕu tè con ngêi lμ ®· n¾m trong tay ®îc h¬n nöa thμnh c«ng. Tæ chøc vμ qu¶n lý ®Ó tèi u ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vμ nghiÖp vô chñ yÕu cña qu¶n trÞ nh©n lùc vμ ®ång thêi qu¶n trÞ nh©n lùc cßn t¹o ra ®îc ®éng lùc thóc ®Èy nh©n viªn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. NhËn thÊy tÇm quan träng vμ sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong hÖ thèng doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Æc biÖt lμ trong c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc víi mong muèn gãp mét phÇn nhá trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vμ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty x©y dùng sè 9, cïng víi mét sè kinh nghiÖm Ýt ái trong ®ît thùc tËp em chän ®Ò tμi: " Mét sè biÖn ph¸p hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng sè 9" ®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp. LuËn v¨n cña em ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn gåm 2 ch¬ng: Ch¬ng I: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9. 2
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 I. qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng sè 9 1. Sù ra ®êi vμ ho¹t ®éng cña c«ng ty C«ng ty x©y dùng sè 9 Hμ Néi lμ doanh nghiÖp Nhμ níc h¹ng I (mét) trùc thuéc Tæng c«ng ty §Çu t vμ Ph¸t triÓn Nhμ Hμ Néi, thμnh lËp tõ th¸ng 3 n¨m 1976. Víi trªn 28 n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc §Çu t vμ X©y dùng, C«ng ty ®· vμ ®ang x©y dùng nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh vμ dù ¸n ®ãng gãp ®¸ng kÓ vμo sù ph¸t triÓn cña Thñ §« Hμ Néi vμ c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c. C«ng ty ®· tõng bíc t¹o dùng cho m×nh truyÒn thèng x©y dùng vÎ vang, ®¶m b¶o uy tÝn vμ chÊt lîng víi b¹n hμng trong, ngoμi níc. - C«ng ty X©y dùng §«ng Anh ®îc thμnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 174/ Q§-UB ngμy 01 th¸ng 3 n¨m 1976 cña Uû Ban Hμnh ChÝnh Thμnh phè Hμ Néi - C«ng ty X©y dùng §«ng Anh ®îc ®æi tªn thμnh C«ng ty X©y dùng sè 9 Hμ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 3265/Q§-UB ngμy 17 th¸ng 12 n¨m
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 52

QT142 - L un vn tt nghip Li ni u n c ta c th thc hin tt qu...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online