QT144 - PhÇn I C¬ s lý luËn chÊt lîng s¶n phÈm I...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: PhÇn I C¬ së lý luËn chÊt lîng s¶n phÈm I- S¶n phÈm vμ ChÊt lîng s¶n phÈm 1. S¶n phÈm 1.1 Kh¸i niÖm s¶n phÈm Tuú theo néi dung tõng m«n häc mμ s¶n phÈm ®îc nghiªn cøu tõ nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau.. Theo M¸c: " S¶n phÈm lμ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng dïng ®Ó phôc vô cho viÖc lμm tho¶ m·n nhu cÇu cña con ngêi trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng " Theo quan niÖm cña m«n häc Marketing: "S¶n phÈm lμ bÊt cø thø g× cã thÓ mang ra thÞ tr êng nh»m t¹o ra sù chó ý mua s¾m vμ tiªu dïng" Ngμy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña khoa häc kü thuËt, cña v¨n ho¸ x· héi, tõ thùc tÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr êng , s¶n phÈm ®îc quan niÖm kh¸ réng r·i: " S¶n phÈm lμ kÕt qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng hay cña c¸c qu¸ tr×nh". (theo TCVN 5814) S¶n phÈm lμ kÕt qu¶ cña c¸c qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, cña tÊt c¶ c¸c ngμnh s¶n xuÊt vËt chÊt vμ dÞch vô trong nÒn kinh tÕ 1 quèc d©n. Nh vËy, s¶n phÈm kh«ng chØ lμ nh÷ng s¶n phÈm thuÇn vËt chÊt mμ cßn bao gåm c¸c dÞch vô. S¶n phÈm ®îc chia lμm hai nhãm chÝnh: + Nhãm s¶n phÈm thuÇn vËt chÊt: lμ nh÷ng vËt phÈm mang c¸c ®AEc tÝnh lý ho¸ nhÊt ®Þnh. + Nhãm s¶n phÈm phi vËt phÈm: lμ c¸c dÞch vô, th«ng tin... 1.2 C¸c thuéc tÝnh cña s¶n phÈm Thuéc tÝnh cña s¶n phÈm lμ tÊt c¶ nh÷ng ®AEc tÝnh vèn cã cña s¶n phÈm qua ®ã s¶n phÈm tån t¹i vμ nhê ®ã mμ cã thÓ ph©n biÖt ®îc s¶n phÈm nμy víi s¶n phÈm kh¸c. Nghiªn cøu tÝnh chÊt, ®AEc tr ng cña s¶n phÈm gióp x¸c ®Þnh ®îc qu¸ tr×nh gia c«ng chÕ t¹o thÝch hîp vμ trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc ®Ó kh¶o s¸t, quy ®Þnh c¸c chØ tiªu chÊt lîng cña s¶n phÈm, x¸c ®Þnh nh÷ng biÖn ph¸p, ®iÒu kiÖn b¶o vÖ chÊt lîng s¶n phÈm trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vμ lu th«ng tiªu dïng. Mçi mét s¶n phÈm ®Òu cã mét sè gi¸ trÞ sö dông nhÊt ®Þnh mμ gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm l¹i t¹o thμnh tõ thuéc tÝnh cô thÓ. Cã thÓ nªu ra mét sè thuéc tÝnh cña s¶n phÈm nh sau: Nhãm thuéc tÝnh chøc n¨ng c«ng dông 2 §©y lμ mét nhãm thuéc tÝnh quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ sö dông cña s¶n phÈm , nh»m tho¶ m·n mét lo¹i nhu cÇu nμo ®ã, trong ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh phï hîp víi tªn gäi Nhãm thuéc tÝnh kü thuËt c«ng nghÖ Nhãm thuéc tÝnh nμy rÊt ®a d¹ng vμ phong phó, c¸c ®AEc tÝnh vÒ kü thuËt cã quan hÖ h÷u c¬ víi ®AEc tÝnh c«ng nghÖ cña s¶n phÈm. §©y lμ nhãm tÝnh chÊt quan träng nhÊt trong viÖc thÈm ®Þnh, lùa chän, nghiªn cøu, c¶i tiªn, thiÕt kÕ s¶n phÈm míi. ViÖc nghiªn cøu thμnh phÇn ho¸ häc cña nguyªn vËt liÖu, ®Õn c¸c tÝnh chÊt c¬, lý, ®iÖn, ho¸, sinh...gióp x©y dùng quy tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm, x¸c ®Þnh c¸c ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n, mAEt kh¸c c¸c ®AEc tÝnh vÒ ph¬ng ph¸p c«ng nghÖ l¹i quyÕt...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 100

QT144 - PhÇn I C¬ s lý luËn chÊt lîng s¶n phÈm I...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online