QT145 - Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam ngμy nay ®ang bíc vμo...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam ngμy nay ®ang bíc vμo c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ §Êt níc. Sù bïng nae kinh tÕ g¾n liÒn víi khoa häc kü thuËt ®· t¹o ra nh÷ng kho¶ng c¸ch l¹c hËu gi÷a c¸c níc trªn ThÕ giíi. §Ó rót ng¾n chªnh lÖch vÒ sù ph¸t triÓn lμ ph¶i héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®ã còng ®ang lμ xu thÕ chung cña toμn cÇu. Cã thÓ nãi lμ thêi c¬ thuËn lîi ®Ó chóng ta cã thÓ v¬n lªn m¹nh mÏ nhng ®ång thêi c¬ héi còng ®Õn cïng víi nh÷ng trë ng¹i, th¸ch thøc vÒ mäi mAEt, c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi.... §Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trªn c¸c mAEt ho¹t ®éng kinh doanh lμ mèi quan t©m hμng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Cã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp míi cí thÓ tån t¹i vμ ph¸ triÓn, qua ®ã më réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vμ t¹o sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cho doanh nghiÖp. C«ng ty Cae PhÇn C¬ §iÖn Hμ Néi ra ®êi tõ chñ tr ¬ng Cae phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc, t¸ch ra tõ C«ng ty ChÕ t¹o §iÖn C¬ Hμ Néi. Gi÷a c¸i míi vμ c¸i cò, ®an xen nhau võa tån t¹i võa ph¸t triÓn, nhng toμn thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· vît qua nh÷ng khã kh¨n vμ dÇn t¹o ®îc vÞ thÕ cho m×nh. Sau mét thêi gian thùc tËp vμ t×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ban l·nh ®¹o C«ng Ty Cae PhÇn C¬ §iÖn Hμ Néi, ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Ngäc Lan ®· gióp cho em hoμn thμnh b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tμi: Ph©n tÝch vμ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty Cae PhÇn C¬ §iÖn Hμ Néi. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì ®Ó em cã thÓ lμm quen vμ hoμ nhÞp víi m«i tr êng cña doanh nghiÖp, c¶m ¬n c« Ngäc Lan ®· híng dÉn ®Ó em cã thÓ vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vμo thùc tÕ, ®Ó cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng vμ ®a ra biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do thêi gian thùc tËp ng¾n, kiÕn thøc chuyªn m«n giíi h¹n, do vËy b¶n b¸o c¸o cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®îc ®îc gãp ý cña thÇy c« vμ c¸c b¹n ®Ó cã thÓ hoμn thiÖn ®îc h¬n n÷a. Em xin tr©n thμnh c¶m ¬n! CH NG I C S LÝ LU N V HI U QU S N XU T ƯƠ Ơ Ở Ậ Ề Ệ Ả Ả Ấ KINH DOANH 1.1. KHÁI NI M HI U QU , PHÂN BI T HI U QU K T QU Ệ Ệ Ả Ệ Ệ Ả Ế Ả 1.1.1. KHÁI NI M Ệ M c dù còn nhi u quan đi m khác nhau song có th kh ng đ nh trong ặ ề ể ể ẳ ị c ch th tr ng n c ta hi n nay m i doanh nghi p kinh doanh đ u có ơ ế ị ườ ở ướ...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 84

QT145 - Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam ngμy nay ®ang bíc vμo...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online