QT145 - Li ni u Vit Nam ngy nay ang bc vo cng cuc Cng nghip...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam ngμy nay ®ang bíc vμo c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ §Êt níc. Sù bïng næ kinh tÕ g¾n liÒn víi khoa häc kü thuËt ®· t¹o ra nh÷ng kho¶ng c¸ch l¹c hËu gi÷a c¸c níc trªn ThÕ giíi. §Ó rót ng¾n chªnh lÖch vÒ sù ph¸t triÓn lμ ph¶i héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ®ã còng ®ang lμ xu thÕ chung cña toμn cÇu. Cã thÓ nãi lμ thêi c¬ thuËn lîi ®Ó chóng ta cã thÓ v¬n lªn m¹nh mÏ nhng ®ång thêi c¬ héi còng ®Õn cïng víi nh÷ng trë ng¹i, th¸ch thøc vÒ mäi mÆt, c¶ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸, x· héi .... §Ó thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trªn c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh lμ mèi quan t©m hμng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp. Cã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× doanh nghiÖp míi cí thÓ tån t¹i vμ ph¸ triÓn, qua ®ã më réng s¶n xuÊt, n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vμ t¹o sù ph¸t triÓn v÷ng ch¾c cho doanh nghiÖp. C«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn Hμ Néi ra ®êi tõ chñ tr ¬ng Cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc, t¸ch ra tõ C«ng ty ChÕ t¹o §iÖn C¬ Hμ Néi. Gi÷a c¸i míi vμ c¸i cò, ®an xen nhau võa tån t¹i võa ph¸t triÓn, nhng toμn thÓ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· vît qua nh÷ng khã kh¨n vμ dÇn t¹o ®îc vÞ thÕ cho m×nh. Sau mét thêi gian thùc tËp vμ t×m hiÓu t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña Ban l·nh ®¹o C«ng Ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn Hμ Néi, ®îc sù chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Ngäc Lan ®· gióp cho em hoμn thμnh b¶n ®å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tμi:
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ph©n tÝch vμ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty Cæ PhÇn C¬ §iÖn Hμ Néi. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· t¹o ®iÒu kiÖn, gióp ®ì ®Ó em cã thÓ lμm quen vμ hoμ nhÞp víi m«i tr êng cña doanh nghiÖp, c¶m ¬n c« Ngäc Lan ®· híng dÉn ®Ó em cã thÓ vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc vμo thùc tÕ, ®Ó cã thÓ ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng vμ ®a ra biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Do thêi gian thùc tËp ng¾n, kiÕn thøc chuyªn m«n giíi h¹n, do vËy b¶n b¸o c¸o cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®îc ®îc gãp ý cña thÇy c« vμ c¸c b¹n ®Ó cã thÓ hoμn thiÖn ®îc h¬n n÷a. Em xin tr©n thμnh c¶m ¬n!
Image of page 2
CH NG I C S LÝ LU N V HI U QU S N XU T ƯƠ Ơ KINH DOANH 1.1. KHÁI NI M HI U QU , PHÂN BI T HI U QU K T QU 1.1.1. KHÁI NI M M c dù còn nhi u quan đi m khác nhau song có th kh ng đ nh trong c ch th tr ng n c ta hi n nay m i doanh nghi p kinh doanh đ u có ơ ế ườ ướ m
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern