{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT146 - Li m u I L do chn ti Tin lng l mt phm tr kinh t c...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu I. Lý do chän ®Ò tμi: TiÒn l¬ng lμ mét ph¹m trï kinh tÕ cã ý nghÜa quan träng trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi. Nã t¸c ®éng lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vμ c¶i thiÖn ®êi sèng x· héi. V× vËy díi mäi h×nh th¸i kinh tÕ x· héi, tiÒn l¬ng vμ viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng lμ mét nh©n tè quyÕt ®Þnh sù hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. NÕu h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tiÕt kiÖm vËt liÖu, gi¶m chi phÝ. Ngîc l¹i h×nh thøc tr¶ l¬ng kh«ng hîp lý sÏ khiÕn hä kh«ng tho· m·n vÒ tiÒn l¬ng hä nhËn ®- îc. Do ®ã hä sÏ kh«ng nhiÖt huyÕt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, kh«ng tiÕt kiÖm vËt t, lμm tæn thÊt chi phÝ, g©y ¶nh hëng xÊu ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh. ë níc ta h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm vμ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian ®ang ®îc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp. Tuy vËy c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng lu«n ph¶i lu«n kÌm theo mét sã ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh ®Ó cã thÓ tr¶ l¬ng mét c¸ch hîp lý, ®óng ®¾n vμ cã hiÖu qu¶. V× vËy chóng ta cÇn ph¶i hoμn thiÖn c¸c h×nh thøc ®ã th× míi ph¸t huy t¸c dông cña tiÒn l¬ng, nÕu kh«ng sÏ t¸c dông xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t sinh m©u thuÉn vÒ lîi Ých gi÷a ngêi lao ®éng vμ ngêi sö dông lao ®éng, lμm suy gi¶m ®éng lùc lao ®éng vμ sù s¸ng t¹o cña hä. Do ®ã vÊn ®Ò lùa chän mét h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý, tr¶ l¬ng lao ®éng võa ®óng c«ng søc hä bá ra, l¹i võa ®¶m b¶o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ vai trß to lín cña tiÒn l¬ng, do ®ã sau mét thêi gian thøc tËp t¹i C«ng ty Ph¸t TriÓn H¹ TÇng Khu C«ng NghÖ Cao Hoμ L¹c, víi sù híng dÉn tËn t×nh cña C« gi¸o Ph¹m ThÞ H¹nh Nh©n cïng c¸c C¸n bé c«ng nh©n viªn lμm viÖc t¹i C«ng ty Ph¸t triÓn h¹ tÇng em ®· nghiªn cøu ®Ò tμi: “ Hoμn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i C«ng ty Ph¸t TriÓn H¹ TÇng Khu C«ng NghÖ Cao Hoμ L¹c ” nh»m ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng cña C«ng ty. II. Môc ®Ých nghiªn cøu. 21
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
C¸c doanh nghiÖp lùa chän h×nh thøc tr¶ l¬ng hîp lý cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ tiÒn l¬ng mμ vÉn kÝch thÝch ®îc ngêi lao ®éng, khi tiÒn l¬ng ®îc tr¶ hîp lý sÏ t¹o ®éng lùc cho ngêi lao ®éng lμm viÖc tèt h¬n vμ gi¸ trÞ thÆng d do lao ®éng cña hä ®em l¹i lμ v« cïng to lín. V× vËy kh«ng ngõng hoμn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng lμ yªu cÇu kh¸ch quan ®èi víi mçi doanh nghiÖp.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern