QT147 - Chuyn thc tp chuyn ngnh LI M U Khi bc vo nn kinh t...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp chuyn ngnh LI M U Khi bc vo nn kinh t chuyn aei t k hoch ho tp trung sang nn kinh t th tr ng nh hng x hi ch ngha c s qun l ca nh nc th mi tae chc ,thnh phn kinh t u phi t ch trong hot ng kinh doanh ca mnh ,khng cn c ch bao cp xin cho .Thm vo l nn kinh t Vit Nam ang tng bc aen nh ho nhp vo nn kinh t khu vc v th gii, AEc bit l s ra nhp AFTA tin ti ct gim thu trong quan h bun bn gia cc nc trong khi . c th tn ti v pht trin trong iu kin cnh tranh gay gt ,i hi cc doanh nghip lun lun phi t aei mi ph hp ,thch nghi trong mi tr ng thay aei .Mt trong nhng iu cn thay aei l s sp xp li b my qun tr trong tae chc .Bi l b my qun tr l b phn quan trng iu hnh sn xut kinh doanh c hiu qu .Hon thin b my qun tr trong doanh nghip l nhm hon thin qu trnh sn xut kinh doanh vi hiu qu cao ,s dng tit kim v c hiu qu cc yu t cu thnh sn xut .ng thi to ra b my gn nh ,linh hot nng ng ,lun c nhng bc i ng n trong tng giai on theo nh hng pht trin ca Cng ty. Sau thi gian nghin cu hc tp ,trang b kin thc ti tr ng Phm Vn Hng QTKD - Taeng hp 43A 1 Chuyn thc tp chuyn ngnh v qua thi gian thc tp ti cng ty kinh Doanh Nh S 3 em chn ti : " Mt s gii php nhm hon thin c cu tae chc b my qun tr ca Cng ty Kinh Doanh Nh S 3" vit chuyn tt nghip . Trn c s tnh hnh thc t ca b my qun tr ca cng ty Kinh Doanh Nh S 3 cng vi qu trnh kho st ,thng k ,phn tch s liu, i vo nghin cu nhng vn cn tn ti ca b my qun tr ca cng ty Kinh Doanh Nh S 3 nhm gp phn vo vic gii quyt ,tho g nhng vng mc trong b my qun tr ca cng ty Kinh Doanh Nh S 3. Phm Vn Hng QTKD - Taeng hp 43A 2 Chuyn thc tp chuyn ngnh Ni dung ca chuyn thc tp gm 3 chng : Chng I:Taeng quan v cng ty Kinh Doanh Nh s 3. Chng II :C cu tae chc b my qun tr ca cng ty Kinh Doanh Nh S 3. Chng III: Mt s gii php nhm hon thin c cu tae chc b my qun tr ca Cng ty Kinh Doanh Nh S 3. Phm Vn Hng QTKD - Taeng hp 43A 3 Chuyn thc tp chuyn ngnh CH NG I TaeNG QUAN V CNG TY KINH DOANH NH S 3 1. gii thiu khi qut v cng ty 1.1.Qu t r n h hnh th n h v pht t r i n ca cng ty : Cn c quyt nh s 33/TTg ngy 05/02/1993 ca Th t ng chnh ph v vic chuyn qun l qu nh...
View Full Document

Page1 / 84

QT147 - Chuyn thc tp chuyn ngnh LI M U Khi bc vo nn kinh t...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online