QT147 - Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngμnh LêI M...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngμnh LêI Më §ÇU Khi bíc vμo nÒn kinh tÕ chuyÓn ®aei tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lÝ cña nhμ níc th× mäi tae chøc ,thμnh phÇn kinh tÕ ®Òu ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh ,kh«ng cßn c¬ chÕ bao cÊp “ xin cho “.Thªm vμo ®ã lμ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang tõng bíc aen ®Þnh ®Ó hoμ nhËp vμo nÒn kinh tÕ khu vùc vμ thÕ giíi, ®AEc biÖt lμ sù ra nhËp AFTA tiÕn tíi c¾t gi¶m thuÕ trong quan hÖ bu«n b¸n gi÷a c¸c níc trong khèi .§Ó cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t ®ã ,®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i tù ®aei míi ®Ó phï hîp ,thÝch nghi trong m«i tr êng thay ®aei .Mét trong nh÷ng ®iÒu cÇn thay ®aei ®ã lμ sù s¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n trÞ trong tae chøc .Bëi lÏ bé m¸y qu¶n trÞ lμ bé phËn quan träng ®Ó ®iÒu hμnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÓu qu¶ .Hoμn thiÖn bé m¸y qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp lμ nh»m hoμn thiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh víi hiÖu qu¶ cao ,sö dông tiÕt kiÖm vμ cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè cÊu thμnh s¶n xuÊt .§ång thêi t¹o ra bé m¸y gän nhÑ ,linh ho¹t n¨ng ®éng ,lu«n cã nh÷ng bíc ®i ®óng ®¾n trong tõng giai ®o¹n theo ®Þnh híng ph¸t triÓn cña C«ng ty. Sau thêi gian nghiªn cøu häc tËp ,trang bÞ kiÕn thøc t¹i tr êng Ph¹m V¨n Hïng QTKD - Taeng hîp 43A 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngμnh vμ qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty kinh Doanh Nhμ Sè 3 em ®· chän ®Ò tμi : " Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c¬ cÊu tae chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty Kinh Doanh Nhμ Sè 3" ®Ó viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp . Trªn c¬ së t×nh h×nh thùc tÕ cña bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhμ Sè 3 cïng víi qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ,thèng kª ,ph©n tÝch sè liÖu, ®· ®i vμo nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò cßn tån t¹i cña bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhμ Sè 3 nh»m gãp phÇn vμo viÖc gi¶i quyÕt ,th¸o gì nh÷ng víng m¾c trong bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhμ Sè 3. Ph¹m V¨n Hïng QTKD - Taeng hîp 43A 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngμnh Néi dung cña chuyªn ®Ò thùc tËp gåm 3 ch¬ng : Ch¬ng I:Taeng quan vÒ c«ng ty Kinh Doanh Nhμ sè 3. Ch¬ng II :C¬ cÊu tae chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña c«ng ty Kinh Doanh Nhμ Sè 3. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c¬ cÊu tae chøc bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty Kinh Doanh Nhμ Sè 3. Ph¹m V¨n Hïng QTKD - Taeng hîp 43A 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngμnh CH ¦¥NG I TaeNG QUAN VÒ C¤NG TY KINH DOANH NHμ Sè 3 1. giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty 1.1.Qu¸ t r× n h h×nh thμ n h vμ ph¸t t r i Ó n cña c«ng ty : C¨n cø quyÕt ®Þnh sè 33/TTg ngμy 05/02/1993 cña Thñ t íng chÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn qu¶n lý quü nhμ ë...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 84

QT147 - Chuyªn ®Ò thùc tËp chuyªn ngμnh LêI M...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online