{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT148 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi giíi...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi giíi thiÖu Víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä c¹nh tranh ®· vμ ®ang t¹o ra nh÷ng t¸c ®éng kh«ng nhá tíi B¶o ViÖt theo c¶ hai chiÒu híng: tÝch cùc vμ tiªu cùc. VÒ mAEt tÝch cùc: ViÖc c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ cã bÒ dμy kinh nghiÖm kinh doanh trong lÜnh vùc b¶o hiÓm nh©n thä trªn thÞ tr êng thÕ giíi, cã c«ng nghÖ kÜ thuËt hiÖn ®¹i, cã ph¬ng ph¸p qu¶n lý tiªn tiÕn ®· gióp cho B¶o ViÖt tù nh×n nhËn, ®¸nh gi¸ l¹i m×nh ®Ó rót ra nh÷ng ®iÓm cßn h¹n chÕ, nh»m ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p kh¾c phôc. Bªn c¹nh ®ã ®©y cßn lμ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó B¶o ViÖt tiÕn hμnh xem xÐt, nghiªn cøu vμ ch¾t läc nh÷ng ®iÓm tiÕn bé cña ®èi thñ ®Ó ¸p dông mét c¸ch linh ho¹t, s¸ng t¹o sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña m×nh. Tuy nhiªn, viÖc ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¸c doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh©n thä trªn thÞ tr êng còng ®ång nghÜa víi viÖc søc Ðp c¹nh tranh ®èi víi B¶o ViÖt ngμy cμng t¨ng cao vμ hÖ qu¶ tÊt yÕu lμ sù chia sÏ vÒ kh¸ch hμng vμ thÞ phÇn,lμ khã kh¨n trong tuyÓn dông ®¹i lý...Vμ mAEc dï trong nh÷ng n¨m qua víi sù t¨ng tr ëng vμ ph¸t triÓn nh vò b¶o cña b¶o hiÓm ViÖt Nam, song so víi c¸c ngμnh kh¸c th× B¶o ViÖt vÉn cßn béc lé nh÷ng h¹n chÕ chøng tá sù non nít cña m×nh trªn thÞ tr êng tμi chÝnh ViÖt Nam. Qua viÖc t×m hiÓu vμ nghiªn cøu t¹i c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸. T«i thÊy r»ng ®iÓm h¹n chÕ nhÊt Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp ®ã chÝnh lμ vÊn ®Ò qu¶n lý c«ng ty. V× vËy t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi “ N©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý ë c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Ho¸ ” Víi môc tiªu ®ãng gãp mét sè ý kiÕn cña m×nh, hy väng lμm mét ®iÒu g× ®ã nh»m kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ mμ c«ng ty ®ang gAEp ph¶i ®Ó n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña c«ng ty trong m«i tr êng c¹nh tranh ®Çy khèc liÖt cña thÞ tr êng tμi chÝnh ViÖt Nam Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Chuyªn ®Ò nμy t«i chØ xin tr×nh bμy trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh.C¬ cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch ¬ng: + Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä vμ bé m¸y qu¶n lý + Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý trong c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Hãa hiÖn nay + Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý T«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n c¸c ®ång nghiÖp ë c«ng ty b¶o hiÓm nh©n thä Thanh Hãa vμ ®AEc biÖt lμ sù híng dÉn tËn t©m cña phã gi¸o s tiÕn sÜ §oμn ThÞ Thu Hμ ®· gióp t«i hoμn thiÖn ®Ò tμi nμy. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp PhÇn néi dung ch¬ng I Lý luËn chung vÒ b¶o hiÓm nh©n thä vμ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 116

QT148 - Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi giíi...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online