QT150 - Chuyn th c t p t t nghi p M u Ngy nay, cht lng sn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn th c t p t t nghi p M u Ngy nay, cht lng sn phm v dch v ng vai tr quyt nh trong vic nng cao kh nng cnh tranh ca cc doanh nghip . m bo, ci tin cht l ng v tng cng, aei mi qun l cht lng khng ch thc hin c cc doanh nghip sn xut kinh doanh cc sn phm vt chtt m ngy cng c th hin rng ri trong cc lnh vc dch v nh: Qun l hnh chnh, y t, gio dc, o to, t vn ... Trong dch v qun l hnh chnh nh nc l lnh vc hot ng do cc tae chc thuc h thng tae chc nh nc thc hin. y l loi hnh dch v phi li nhun nhng n ng mt vai tr rt quan trnh trong vic aen nh v thc y nn kinh t pht trin do vy vic p dng ISO 9000 vo qun l hnh chnh l nhm xy dng mt h thng hot ng c cht l ng . Ti B K hoch v u t hu ht mi thnh vin u cho rng Qan l cht l ng ch thc hin trong lnh vc sn xut kinh doanh sn phm vt cht do em chn ti ny mong mun c dng vn kin thc c hc v tch lu cung cp cho cc thnh vin trong tae chc hiu thm v Qun l cht lng v c ci nhn dng hn v n, vic qun l cht l - ng khng ch thit yu i vi nhng tae chc kinh doanh dch v Nguy n Th Minh Ph ng 1 Chuyn th c t p t t nghi p m i vi c cc c quan hnh chnh nh nc. I. Qu n l cht lng v h thng qun l cht lng ISO 9000 a. Qun l cht lng l g? Khi nim : Qun l cht lng l nhng hot ng chc nng qun l chung nhm xc nh chnh sch cht lng, mc ch cht lng v thc hin chng bng nhng phng tin nh lp k hoch ae chc, m bo cht lng ci tin trong khun khae ca h thng cht lng. b. Vai tr ca qun l cht lng Qun l cht lng gi mt v tr ht sc quan trng trong cng tc qun l kinh t v qun tr kinh doanh. Theo quan im hin i th qun l cht lng chnh l vic cc hot ng qun l c cht lng. QLCL gi mt vai tr quan trng trong i sng ca nhn dn Nguy n Th Minh Ph ng 2 Chuyn th c t p t t nghi p v s pht trin hot ng ca mt tae chc. i vi nn kinh t: m bo nng cao cht lng sn phm v dch v s tit kim c lao ng cho x hi, s dng hp l ngun ti nguyn v cc cng c lao ng ng thi cng to ra gi tr gia tng ln hn....
View Full Document

Page1 / 76

QT150 - Chuyn th c t p t t nghi p M u Ngy nay, cht lng sn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online