{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT150 - Chuyên đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố ệ...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyên đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố ệ Më ®Çu Ngμy nay, chÊt lîng s¶n phÈm vμ dÞch vô ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp . §¶m b¶o, c¶i tiÕn chÊt l îng vμ t¨ng cêng, ®aei míi qu¶n lý chÊt lîng kh«ng chØ thùc hiÖn ®îc ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt chÊtt mμ ngμy cμng ®îc thÓ hiÖn réng r·i trong c¸c lÜnh vùc dÞch vô nh: Qu¶n lý hμnh chÝnh, y tÕ, gi¸o dôc, ®μo t¹o, t vÊn ... Trong ®ã dÞch vô qu¶n lý hμnh chÝnh nhμ níc lμ lÜnh vùc ho¹t ®éng do c¸c tae chøc thuéc hÖ thèng tae chøc nhμ níc thùc hiÖn. §©y lμ lo¹i h×nh dÞch vô phi lîi nhuËn nhng nã ®ãng mét vai trß rÊt quan tränh trong viÖc aen ®Þnh vμ thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn do vËy viÖc ¸p dông ISO 9000 vμo qu¶n lý hμnh chÝnh lμ nh»m x©y dùng mét hÖ thèng ho¹t ®éng cã chÊt l îng . T¹i Bé KÕ ho¹ch vμ ®Çu t hÇu hÕt mäi thμnh viªn ®Òu cho r»ng Qñan lý chÊt l îng chØ thùc hiÖn trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm vËt chÊt do ®ã em chän ®Ò tμi nμy mong muèn ®îc dïng vèn kiÕn thøc ®îc häc vμ tÝch luü cung cÊp cho c¸c thμnh viªn trong tae chøc hiÓu thªm vÒ Qu¶n lý chÊt lîng vμ cã c¸i nh×n dóng h¬n vÒ nã, viÖc qu¶n lý chÊt l - îng kh«ng chØ thiÕt yÕu ®èi víi nh÷ng tae chøc kinh doanh dÞch vô Nguy n Th ễ ị Minh Ph ng ươ 1 Chuyên đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố ệ mμ ®èi víi c¶ c¸c c¬ quan hμnh chÝnh nhμ níc. I. Qu ¶n lý chÊt lîng vμ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9000 a. Qu¶n lý chÊt lîng lμ g×? Kh¸i niÖm : Qu¶n lý chÊt lîng lμ nh÷ng ho¹t ®éng chøc n¨ng qu¶n lý chung ®Ó nh»m x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch chÊt lîng, môc ®Ých chÊt lîng vμ thùc hiÖn chóng b»ng nh÷ng ph¬ng tiÖn nh lËp kÕ ho¹ch ae chøc, ®¶m b¶o chÊt lîng c¶i tiÕn trong khu«n khae cña hÖ thèng chÊt lîng. b. Vai trß cña qu¶n lý chÊt lîng Qu¶n lý chÊt lîng gi÷ mét vÞ trÝ hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ vμ qu¶n trÞ kinh doanh. Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i th× qu¶n lý chÊt lîng chÝnh lμ viÖc c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý cã chÊt lîng. QLCL gi÷ mét vai trß quan träng trong ®êi sèng cña nh©n d©n Nguy n Th ễ ị Minh Ph ng ươ 2 Chuyên đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố ệ vμ sù ph¸t triÓn ho¹t ®éng cña mét tae chøc. §èi víi nÒn kinh tÕ: §¶m b¶o n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vμ dÞch vô sÏ tiÕt kiÖm ®îc lao ®éng cho x· héi, sö dông hîp lý nguån tμi nguyªn vμ c¸c c«ng cô lao ®éng ®«ng thêi cóng t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng lín h¬n....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 76

QT150 - Chuyên đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố ệ...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online