QT151 - Nngcao cht lng gingcytrng Cngty c M u Trong qu trnh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Më ®Çu Trong qu¸ tr×nh chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng, tiÕn hμnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, chÊt lîng lμ mét yÕu tè c¬ b¶n ®Ó giμnh th¾ng lîi trªn th¬ng trêng, ®AEc biÖt lμ trong xu thÕ toμn cÇu hãa hiÖn nay. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, chóng ta ®· cã nh÷ng tiÕn bé nhÊt ®Þnh, hμng hãa phong phó, ®a d¹ng, chÊt lîng cao h¬n, aen ®Þnh h¬n. Mét sè mAEt hμng cã søc c¹nh tranh cao. Tuy nhiªn chÊt lîng phÇn lín hμng hãa cha theo kÞp nhu cÇu thÞ trêng. §©y lμ nhîc ®iÓm cÇn ®îc kh¾c phôc nhanh ®Ó c¸c doanh nghiÖp níc ta tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Thñ tíng Phan V¨n Kh¶i ®· ph¸t biÓu t¹i héi nghÞ chÊt lîng n¨m 1997 "Chóng ta ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vμ héi nhËp b»ng con ®êng chÊt lîng". §Ó t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh, mét mAEt c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, ph¶i lμm tèt c«ng t¸c Marketing, mAEt kh¸c ph¶i kh«ng ngõng hoμn thiÖn vμ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. ChÊt lîng kh«ng tù nhiªn sinh ra mμ ph¶i ®îc qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ngμy cμng phøc t¹p, v× vËy qu¶n lý chÊt lîng ngμy cμng phøc t¹p theo. ChÊt lîng trë thμnh mét bé phËn trong chiÕn lîc c¹nh tranh, ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh. ChÊt lîng vμ hiÖu qu¶ lμ hai vÊn ®Ò g¾n liÒn, ®i ®«i víi nhau. Kh«ng thÓ Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp 1 N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cae phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
nãi cã hiÖu qu¶ nhng kh«ng cã chÊt lîng. ChÊt lîng s¶n phÈm ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm. Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng toμn diÖn cña s¶n phÈm lμ thùc hiÖn qui luËt ph¸t triÓn v¨n minh tiªu dïng x· héi, ®ång thêi thùc hiÖn qui luËt tiÕt kiÖm trong tiªu dïng, n©ng cao hiÖu qu¶ tiªu dïng, lμm lîi cho x· héi vμ doanh nghiÖp kinh doanh. Tr¶i qua h¬n 30 n¨m tån t¹i vμ ph¸t triÓn, ngμy nay C«ng ty gièng c©y trång Thanh Hãa ®· trë thμnh C«ng ty chñ lùc cña tØnh vÒ s¶n xuÊt kinh doanh gièng c©y trång, lμ C«ng ty cae phÇn aen ®Þnh vμ ph¸t triÓn. S¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. ChÊt lîng s¶n phÈm ngμy cμng tiÕn bé. Tuy nhiªn c«ng t¸c qu¶n trÞ chÊt lîng vÉn cßn nhiÒu tån t¹i. §Ó ®øng v÷ng trªn th¬ng trêng, C«ng ty cÇn ph¶i tiÕp tôc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó chiÕm lÜnh thÞ trêng, ®¸p øng nhu cÇu kh¾t khe cña kh¸ch hμng. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty gièng c©y trång Thanh Hãa, ®îc sù híng dÉn, gióp ®ì cña thÇy gi¸o GSTS NguyÔn §×nh Phan, t«i ®· thùc hiÖn ®Ò tμi : "N©ng cao chÊt lîng gièng c©y trång ë C«ng ty cae phÇn gièng c©y trång Thanh Hãa" nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng chÊt lîng s¶n phÈm, ®ång thêi ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao chÊt
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 84

QT151 - Nngcao cht lng gingcytrng Cngty c M u Trong qu trnh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online