QT152 - Chuyn thc tp tt nghip ti Cc gii php nng cao hiu qu...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuy n đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố Đ tài: Các gi i pháp nâng cao hi u qu c a kinh phí tr giá cho ả ủ xe buýt Hà N i Ch ng I. C s khoa h c c a kinh phí tr giá cho xe buýt ươ ơ ở ọ ủ N i . I .T ng quan v h th ng v n t i hành khách công c ng Hà N i. ề ệ ố ậ ả 1. Lý lu n chung v giao thông đô th . 2. Đ c đi m và vai trò c a VTHKCC b ng xe buýt Hà N i. II. Tr giá xe buýt, vai trò c a tr giá xe buýt trong công tác VTHKCC Hà N i 1. Khái ni m tr giá xe buýt . 2. Vai trò c a tr giá xe buýt . II. Kinh nghi m c a các n c đi tr c ướ ướ 1. Kinh nghi m v qu n lý vé 2. Kinh nghi m v qu n lý doanh thu. Ch ng II. C s th c ti n c a kinh phí tr giá cho xe buýt ươ ơ ở N i I. Th c tr ng c a xe buýt Hà N i 1.Phân tích h th ng vé xe buýt tr c quy t đinh 35/2005/Q Đ-UB c a ướ ế UBND TP Hà N i 2. Phân tích h th ng vé xe buýt sau quy t đ nh 35/2005/Q Đ-UB c a ế UBND TP Hà N i 3. Nh ng k t qu đ t đ c. ế ả ạ ượ a. Doanh thu đ t đ c ạ ượ b. T ng chi phí. 3. Ph ng pháp thu vé hi n nay . ươ K t qu đi u tra ý ki n khách hàng . ế ả ề ế 1. II. Đinh Qu c Th ng L p: Đ th 43 ụ ị 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chuy n đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố Ch ng III. Các gi i pháp nâng cao hi u qu kinh phí tr giá cho ươ xe buýt Hà N i . III. Đ xu t v gi I pháp phân b kinh phí tr giá cho xe buýt ấ ề ả Hà N i. 1. Tr giá tr c ti p đ n công ty . ế ế 2. Tr giá qua giá vé Đinh Qu c Th ng L p: Đ th 43 ụ ị 2
Background image of page 2
Chuy n đ th c t p t t nghi p ề ự ậ ố Ph n m đ u ở ầ Tr c tình tr ng bùng n hi n nay c a các lo i ph ng ti n cá nhân ướ ổ ệ ươ đã gây ra tình tr ng ách t c giao thông , tai n n giao thông , ô nhi m môI tr ng t i các thành ph l n nh Hà N i , H I Phòng…Tr c tình tr ng đó ườ ố ớ ư ướ xe buýt ra đ i đ c xem nh m t gi i pháp quan tr ng cho các v n đ trên . ờ ượ ư ộ V i u th tuy t đ i c a mình đó là an toàn , giá r , đ m b o s c kho cho ớ ư ế ệ ố ủ ng i dân . Xe buýt đang tr thyành ph ong ti n đil i không th thi u c a ườ ư ế ng i dân th đô . Ng i dân th đô đang d n có thói quen đixe buýt , theo ườ ườ tính toán vào quí I năm 2005 có đ n h n 82 tri u l t hành khách đi xe buýt, ế ơ ệ ượ trong đó có đ n 57 tri u l t hành khách s d ng vé tháng. Nh ng đi u này ế ệ ượ ử ụ đã cho th y m t d u hi u đáng m ng cho công ty xe buýt nói riêng và giao
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 51

QT152 - Chuyn thc tp tt nghip ti Cc gii php nng cao hiu qu...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online