QT153 - Lun vn tt nghip Chng I Thc trng v k hoch chin lc ca...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng I Thùc tr¹ng vÒ kÕ ho¹ch chiÕn lîc cña c«ng ty cae phÇn ®¹i th¾ng trong nh÷ng n¨m võa qua I.Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Cae PhÇn §¹i Th¾ng 1.Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn C«ng ty Cae phÇn X©y Dùng §¹i Th¾ng thuéc UBND Thμnh Phè H¶i Phßng lμ mét doanh nghiÖp ®îc thμnh lËp theo giÊy phÐp Sè 4485/GP - TLDN ngμy 08/07/1999 do UBND Thμnh phè H¶i Phßng cÊp. §¨ng ký kinh doanh Sè 072027/GP§KKD ngμy 14/07/1999 do Së kÕ ho¹ch §Çu t Thμnh Phè H¶i Phßng cÊp. C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i : 152 T«n §øc Th¾ng – HuyÖn An D- ¬ng – TP H¶i Phßng. Cã tªn giao dÞch viÕt t¾t : §AI TH¡NG ISC. §iÖn Tho¹i:031858325-031771689 Fax:03185825- 031717689 2.Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty Cae PhÇn §¹i Th¾ng C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp tù chñ vÒ tμi chÝnh, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®îc më tμi kho¶n t¹i ng©n hμng nhμ níc, ®îc sö dông con dÊu riªng theo thÓ thøc nhμ níc quy ®Þnh. NhiÖm vô chñ yÕu cña C«ng ty lμ: - NhËn thÇu xËy dùng míi, c¶i t¹o c¸c c«ng tr×nh d©n dông vμ c«ng nghiÖp: x©y dùng trang thiÕt bÞ néi ngo¹i thÊt, l¾p ®AEt c¸c hÖ thèng ®iÖn h¹ thÕ, hÖ thèng cÊp tho¸t níc; x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi. - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng. - Kinh doanh (nhËp khÈu) c¸c lo¹i vËt t thiÕt bÞ giao th«ng,m¸y x©y dùng vμ c¸c nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - VËn t¶i hμng ho¸, thi c«ng san lÊp c¸c c«ng tr×nh d©n dông vμ c«ng nghiÖp. 3.C¬ cÊu tae chøc cña c«ng ty C¬ cÊu tae chøc bé m¸y qu¶n trÞ hiÖn nay cña c«ng ty thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp S¬ ®å tae chøc cña c«ng ty cae phÇn §¹i Th¾ng Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng bé phËn trong c«ng ty nh sau: Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®øng ®Çu lμ Chñ TÞch Héi §ång Qu¶n TrÞ kiªm Gi¸m ®èc lμ ngêi gi÷ vai trß l·nh ®¹o chung toμn C«ng ty, lμ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty tríc ph¸p luËt, ®¹i diÖn cho toμn bé quyÒn lîi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toμn doanh nghiÖp. Gióp gi¸m ®èc cßn cã phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng vμ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh th¬ng m¹i. - Phßng Tae chøc - Hμnh chÝnh : Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô liªn quan ®Õn qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù, tiÒn l¬ng, chñ tr× x©y dùng c¸c 2 Phßng TCHC Phßng tμi chÝnh kÕ Phßng kÕ ho¹ch kü §éi XD §éi XD §éi XD §éi XD Phßng Th- ¬ng m¹i Gi¸m ®èc
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp ph¬ng ¸n vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch lao ®éng, ®μo t¹o; híng dÉn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n tae chøc bé m¸y qu¶n lý trong c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc C«ng ty; theo dâi c«ng t¸c ph¸p chÕ, tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vμ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 44

QT153 - Lun vn tt nghip Chng I Thc trng v k hoch chin lc ca...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online