{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT154 - L i m u Trong s nghip cng nghip ho hin i ho t n c...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, qu¶n trÞ tμi chÝnh lμ c«ng cô quan träng phôc vô cho viÖc qu¶n lý kinh tÕ c¶ vÒ mAEt vi m« vμ vÜ m«. Muèn cã ®îc lîi nhuËn trong c¬ chÕ thÞ tr êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i thêng xuyªn quan t©m ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®ã c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ lμ c«ng viÖc träng t©m vμ lu«n ®îc xoay quanh tr íc c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n trÞ tμi chÝnh. ViÖc doanh nghiÖp cã tån t¹i hay kh«ng phô thuéc vμo viÖc doanh nghiÖp cã b¶o ®¶m bï ®¾p ®îc chi phÝ bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hay kh«ng. §iÒu dã cã nghÜa lμ doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n hîp lý chi phÝ s¶n xuÊt vμ thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo ®óng sù tÝnh to¸n Êy. Chi phÝ lμ chØ tiªu chÊt lîng quan träng ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm thÊp hay cao, gi¶m hay t¨ng ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý, sö dông vËt t lao ®éng tiÒn vèn. ViÖc phÊn ®Êu tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt lμ môc tiªu quan träng kh«ng nh÷ng cña mäi doanh nghiÖp mμ cßn lμ vÊn ®Ò quan t©m cña toμn x· héi. V× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt lμ mét kh©u quan trong ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin kÞp thêi chÝnh x¸c vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®¸p øng nhu cÇu trong viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, lμ yÕu tè ®¶m b¶o sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nãi riªng, t¨ng tr ëng vμ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nãi chung. Qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Trung t©m líi ®iÖn ph©n phèi cïng víi kiÕn thøc häc ë tr êng, em ®· nhËn thøc ®îc phÇn nμo vai trß quan träng cña viÖc qu¶n lý chi phÝ, h¹ gi¸ thμnh s¶n phÈm. Em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi: "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vμ c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh " ®îc chia thμnh 3 ch¬ng: Ch ¬ng 1 : Nh÷ng lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vμ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp. Ch ¬ng II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vμ gi¸ thμnh s¶n phÈm cña Trung t©m thiÕt bÞ líi ®iÖn ph©n phèi. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ¬ng III : Mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt vÒ t¨ng cêng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vμ gi¸ thμnh s¶n phÈm ë Trung t©m thiÕt bÞ l- íi ®iÖn ph©n phèi. 2
Background image of page 2
ch¬ng I Nh÷ng lý luËn chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vμ c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp. 1. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vμ gi¸ thμnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm vμ b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Sù ph¸t sinh vμ ph¸t triÓn cña x· héi loμi ngêi g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. NÒn s¶n xuÊt x· héi cña bÊt kú ph¬ng thøc s¶n xuÊt nμo còng g¾n liÒn víi sù vËn ®éng vμ tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn qu¸ tr×nh
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 42

QT154 - L i m u Trong s nghip cng nghip ho hin i ho t n c...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online