QT155 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong xu th hi nhp,...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong xu th hi nhp, pht trin v cnh tranh gay gt ngy nay mi doanh nghip u phi tn ra li th cnh tranh ca mnh nhm to ra sc mnh vt tri. Song song vi l vic pht huy ti a mi ngun nhn lc vo qu trnh hot ng. AEc bit, mt ngun lc kh quan trng v cng c coi l li th cnh tranh ca doanh nghip l ngun nhn lc. Thc t cho thy doanh nghip noc i ng nhn lc tt, c chin l c qun l nhn lc lu di, hon chnh s to ra c sc mnh vt tri. Tuy nhin, lm c iu ny th vai tr ca qun l ngun nhn lc cng tr nn cn thit. Nhn bit c ngha qun l ngun nhn lc nn cc tp on, cng ty ln u u t khng nh nhm hon thin h thng ny. Cng ty TNHH Coca-Cola Vit Nam cng nm trong quy lut . Tuy nhin, im khc bit l cng ty ch trng pht trin nht i ng nhn vin bn hng. Cc chnh sch qun l h thng nhn vin bn hng c cng ty bae sung hon chnh. Qua thi gian thc tp ti cng ty, em nhn thy mt s thnh tu v hn ch trong qun l h thng nhn vin bn hng. Do vy, em la chn ti: Mt s gii php hon thin cng tc qun l mng li nhn vin bn hng ca cng ty TNHH Coca-Cola Vit Nam chi nhnh min bc. Trong bo co ti gm ba phn chnh: 1 Chuyn thc tp tt nghip Phn 1 : L lun chung v ngun nhn lc v qun l nhn lc. Phn 2 : Qu trnh pht trin cng ty v thc trng qun l mng li nhn vin bn hng hin nay ti cng ty TNHH Coca-Cola Vit Nam chi nhnh min bc. Phn 3 : Mt s kin ngh hon thin chnh sch qun l mng li nhn vin bn hng. hon thnh ti ny, em xin chn thnh cm n su gip tn tnh ca thy gio Hong Ton, cc thy c trong khoa Khoa Hc Qun L v phng bn hng, phng nhn s cng ty TNHH Coca-Cola Vit Nam chi nhnh min bc. Do thi gian, trnh cn hn ch, em knh mong s ng gp kin ca cc thy c v cc bn em c th lm tt hn na. H Ni, ngy 10 thng 04 nm 2004 Sinh vin thc hin 2 Chuyn thc tp tt nghip Nguyn Th Mai Yn 3 Chuyn thc tp tt nghip Bng k cc ch vit tt 1.DSM_ distric sales management_ qun l bn hng qun. 2.BUM_ business unit management_ qun l khu vc kinh doanh....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 95

QT155 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong xu th hi nhp,...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online