QT156 - Mt s gii php nhm hon thin cng tc qun tr bn hng Li...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mt s gii php nhm hon thin cng tc qun tr bn hng Li ni u Thc tin trong thi gian qua cho thy: phn ln cc doanh nghip th ng mi Vit nam do qu tp trung tae chc ngun hng m khng tnh n nhu cu th tr ng, tae chc sc bn v AEc bit l vic qun l bn hng, gy nn hin t ng tn kho v ng hng ho, gy thit hi ln cho bn thn doanh nghip cng nh cho c h thng Thng mi. Bn cnh , cng c nhiu doanh nghip th ng mi cc th ln sm nhn thc c tnh hnh v xc nh ng n vai tr ca cng tc qun tr bn hng, sm tae chc cng tc nghin cu th tr ng, tae chc mng li bn, o to nhn vin bn chuyn nghip v bc u p dng mt s cng ngh bn hng tin b nh bn hng t phc v, bn hng qua mng thng tin... Do , b mAEt ca mng li bn (bn bun, bn l, xut khu) c nhng thay aei rt ng k. Trong bi cnh , l mt doanh nghip nh nc, cng ty Thc phm H Ni khng ngng aei mi vn ln v thu c nhiu thnh tu ng khch l, to cho s pht trin ca Cng ty trong thi gian ti thch ng vi xu th hi nhp kinh t quc t ca t nc. L sinh vin chuyn ngnh Qun tr doanh nghip c nh tr ng trang b cho nhng kin thc, l lun v nghin cu cng tc Qun tr. Trong thi gian thc tp tt nghip ti cng ty 1 Mt s gii php nhm hon thin cng tc qun tr bn hng Thc phm H Ni, ti c quan st, tm hiu thm nhng vn ca thc tin hot ng kinh doanh, AEc bit l nhng kh khn trong hot ng bn hng ca Cng ty trong c ch th tr ng. Vi mong mun c ng gp nhng kin, a ra nhng gii php gip Cng ty hon thin cng tc qun tr hot ng bn hng t c th cng c v pht trin hn na th phn ca Cng ty, ti la chn ti: Mt s gii php nhm hon thin cng tc qun tr bn hng Cng ty Thc phm H Ni lm ti lun vn tt nghip ca mnh. Mc ch nghin cu: H thng ho mt s vn l lun v qun tr hot ng bn hng mt Cng ty Thng mi th ln ti H Ni; Phn tch thc trng qun tr hot ng bn hng; T xut mt s gii php nhm hon thin cng tc qun tr hot ng bn hng ti cng ty Thc phm H Ni p ng nhng mc tiu chin lc pht trin ca Cng ty, ca ngnh Thng mi thnh ph trong giai on cng nghip ho, hin i ho, hi nhp kinh t quc t....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 146

QT156 - Mt s gii php nhm hon thin cng tc qun tr bn hng Li...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online