{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT156 - M t s gii php nhm hon 1 t hin cng tc qun tr bn hng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hμng Lêi nãi ®Çu Thùc tiÔn trong thêi gian qua cho thÊy: phÇn lín c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i ViÖt nam do qu¸ tËp trung tæ chøc nguån hμng mμ kh«ng tÝnh ®Õn nhu cÇu thÞ tr êng, tæ chøc søc b¸n vμ ®Æc biÖt lμ viÖc qu¶n lý b¸n hμng, ®· g©y nªn hiÖn tîng tån kho vμ ø ®äng hμng ho¸, g©y thiÖt h¹i lín cho b¶n th©n doanh nghiÖp còng nh cho c¶ hÖ thèng Th¬ng m¹i. Bªn c¹nh ®ã, còng cã nhiÒu doanh nghiÖp th¬ng m¹i ë c¸c ®« thÞ lín sím nhËn thøc ®îc t×nh h×nh vμ ®· x¸c ®Þnh ®óng ®¾n vai trß cña c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hμng, ®· sím tæ chøc c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr êng, tæ chøc m¹ng líi b¸n, ®μo t¹o nh©n viªn b¸n chuyªn nghiÖp vμ bíc ®Çu ¸p dông mét sè c«ng nghÖ b¸n hμng tiÕn bé nh b¸n hμng tù phôc vô, b¸n hμng qua m¹ng th«ng tin... Do ®ã, bé mÆt cña m¹ng líi b¸n (b¸n bu«n, b¸n lÎ, xuÊt khÈu) ®· cã nh÷ng thay ®æi rÊt ®¸ng kÓ. Trong bèi c¶nh ®ã, lμ mét doanh nghiÖp nhμ níc, c«ng ty Thùc phÈm Hμ Néi ®· kh«ng ngõng ®æi míi v¬n lªn vμ ®· thu ®îc nhiÒu thμnh tùu ®¸ng khÝch lÖ, t¹o ®μ cho sù ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi ®Ó thÝch øng víi xu thÕ héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ®Êt níc. Lμ sinh viªn chuyªn ngμnh Qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®· ®ù¬c nhμ tr êng trang bÞ cho nh÷ng kiÕn thøc, lý luËn vÒ nghiªn cøu c«ng t¸c Qu¶n trÞ. Trong thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i c«ng ty 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hμng Thùc phÈm Hμ Néi, t«i ®· ®îc quan s¸t, t×m hiÓu thªm nh÷ng vÊn ®Ò cña thùc tiÔn ho¹t ®éng kinh doanh, ®Æc biÖt lμ nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng b¸n hμng cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ trêng. Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn, ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p gióp C«ng ty hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hμng ®Ó tõ ®ã cã thÓ cñng cè vμ ph¸t triÓn h¬n n÷a thÞ phÇn cña C«ng ty, t«i ®· lùa chän ®Ò tμi: “Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ b¸n hμng ë C«ng ty Thùc phÈm Hμ Néi” lμm ®Ò tμi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Môc ®Ých nghiªn cøu: HÖ thèng ho¸ mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hμng ë mét C«ng ty Th¬ng m¹i ®« thÞ lín t¹i Hμ Néi; Ph©n tÝch thùc tr¹ng qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hμng; Tõ ®ã ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ ho¹t ®éng b¸n hμng t¹i c«ng ty Thùc phÈm Hμ Néi ®¸p øng nh÷ng môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn cña C«ng ty, cña ngμnh Th¬ng m¹i thμnh phè trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 146

QT156 - M t s gii php nhm hon 1 t hin cng tc qun tr bn hng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online