{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT157 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi m ®Çu §¹i héi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu §¹i héi §¶ng toμn quèc lÇn thø VI ®· ®¸nh dÊu sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Êt níc ta chuyÓn ®aei c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ c¬ chÕ hμnh chÝnh, tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr êng cã sù qu¶n lý cña nhμ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. Theo c¬ chÕ míi nμy tÊt c¶ c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ®Òu ®îc tù do ph¸t triÓn, tù m×nh t×m nguån hμng, thÞ tr êng tiªu thô, tù h¹ch to¸n kinh doanh. NÕu doanh nghiÖp nμo lμm ¨n cã l·i, cã chç ®øng trªn thÞ tr êng th× sÏ tån t¹i cßn nÕu doanh nghiÖp nμo lμm ¨n thua lç th× sÏ bÞ ®μo th¶i khái thÞ tr êng. §Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®øng v÷ng vμ ph¸t triÓn ®i lªn th× mçi doanh nghiÖp ph¶i tù t×m cho m×nh mét híng ®i thÝch hîp phï hîp víi tiÒm lùc cña doanh nghiÖp m×nh vμ x©y dùng nh÷ng biÖn ph¸p riªng ®Ó ®i ®Õn thùc hiÖn th¾ng lîi nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr êng, m«i tr êng kinh doanh cã nhiÒu biÕn ®éng do ®ã ®Ó cã thÓ ®èi phã ®îc víi nh÷ng thay ®aei cña m«i tr êng kinh doanh th× mét trong nh÷ng biÖn ph¸p mμ doanh nghiÖp nμo còng chó träng lμ ph¶i tiÕn hμnh x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh. KÕ ho¹ch sÏ lμm gi¶m tÝnh bÊt aen trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Þnh ra nh÷ng môc tiªu cho toμn bé doanh nghiÖp híng tíi. C«ng ty CP VËt T BVTV Hoμ B×nh lμ c«ng ty chuyªn doanh trong lÜnh vùc thuèc b¶o vÖ thùc vËt phôc vô n«ng nghiÖp cho nªn ®èi tîng phôc vô cña c«ng ty lμ bμ con n«ng d©n. MAEt hμng thuèc b¶o vÖ thùc vËt mμ c«ng ty kinh doanh chÞu ¶nh hëng LuËn v¨n tèt nghiÖp nhiÒu cña yÕu tè kh¸ch quan nh thêi tiÕt, dÞch bÖnh, c¬ chÕ chÝnh s¸ch... cho nªn ®Ó c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nh»m h- íng tíi nh÷ng môc tiªu mμ c«ng ty lùa chän th× tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ph¶i ®îc kÕ ho¹ch ho¸. Trong ®ã kh©u b¸n hμng cña c«ng ty cã tÇm quan träng rÊt cao, nã quyÕt ®Þnh sù thμnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp, nã lμ th íc ®o mäi nç lùc cña doanh nghiÖp chÝnh v× vËy mμ c«ng t¸c x©y dùng vμ thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hμng cã mét vai trß hÕt søc quan träng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty CP VËt T BVTV Hoμ B×nh, ®îc sù híng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o PGS -TS Hoμng §øc Th©n cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ trong phßng kÕ ho¹ch vËt t, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña b¸n hμng vμ kÕ ho¹ch b¸n hμng ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh vμ thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng thùc hiÖn kÕ ho¹ch b¸n hμng t¹i c«ng ty CP VËt T BVTV Hoμ B×nh t«i chän ®Ò tμi: “ Ho μ n t h i Ö n c«ng t¸c x©y dù ng vμ t h ùc h i Ö n k Õ ho¹ch b¸n h μ ng t¹ i c«ng ty CP V Ë t T BV T V Ho μ B×n h ”.”....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 150

QT157 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi m ®Çu §¹i héi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online