QT158 - Chng I nhng l lun c bn v hot ng bn hng trong kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng I nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng b¸n hμng trong kinh doanh th¬ng m¹i I. Kinh doanh th¬ng m¹i vμ vai trß cña ho¹t ®éng b¸n hμng trong kinh doanh th¬ng m¹i: 1. Kinh doanh th¬ng m¹i. Ho¹t ®éng trao ®aei, mua b¸n s¶n phÈm hμng ho¸ vËt chÊt trong nÒn kinh tÕ t¹o ra tiÒn ®Ò vμ c¬ héi cho sù h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn mét lÜnh vùc kinh doanh: Kinh doanh th¬ng m¹i. Kinh doanh th¬ng m¹i lμ sù ®Çu t tiÒn cña, c«ng søc cña mét c¸ nh©n hay mét tae chøc vμo viÖc mua b¸n hμng ho¸ ®Ó b¸n l¹i hμng ho¸ ®ã vμ kiÕm lêi. Nhμ s¶n suÊt chÕ t¹o ra sÈn phÈm ®Ó b¸n. Khi b¸n s¶n phÈm cña m×nh nhμ s¶n xuÊt cã thÓ lùa chän: + B¸n trùc tiÕp (tù b¸n) cho ngêi tiªu thô. + B¸n qua ngêi trung gian vμ ngêi trung gian tiÕp tôc b¸n cho ngêi tiªu thô Ngêi tiªu dïng (hé tiªu dïng) cÇn cã s¶n phÈm cña nhμ s¶n xuÊt ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. Hä còng cã thÓ lùa chän hai kh¶ n¨ng kh¸c nhau ®Ó cã (mua) s¶n phÈm: + Mua trùc tiÕp tõ nhμ s¶n xuÊt. + Mua qua ngêi trung gian. Lý thuyÕt vμ thùc tiÔn ®· chøng minh u thÕ to lín vμ lîi Ých mang l¹i tõ viÖc trao ®aei, mua b¸n s¶n phÈm qua trung gian. Kh«ng chØ víi hiÖu qu¶ chung cña toμn x· héi, víi viÖc tham gia cña ngêi trung gian vμo qu¸ tr×nh mua hμng ho¸ gi÷a ngêi tiªu thô vμ nhμ s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ, th× kh¶ n¨ng tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña nhμ s¶n xuÊt lÉn ngêi tiªu thô ®îc n©ng cao mét c¸ch râ rÖt. Nhμ s¶n xuÊt vμ ngêi tiªu thô chÊp nhËn mét c¸ch tù nguyÖn vμ s½n sμng tr¶ c«ng (chi phÝ vμ lîi nhuËn) cho sù tham gia cña ngêi trung gian vμo qu¸ tr×nh nμy. Sù chÊp nhËn cña nhμ s¶n xuÊt vμ ngêi tiªu thô t¹o ra kh¶ n¨ng tham gia vμ khai th¸c c¬ héi kinh doanh trong ho¹t ®éng mua b¸n s¶n phÈm hμng ho¸: T¹o kh¶ n¨ng kinh doanh th¬ng m¹i. ViÖc khai th¸c kh¶ n¨ng kinh doanh th¬ng m¹i dÉn ®Õn sù ra ®êi vμ ph¸t triÓn mét hÖ thèng ` 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
kinh doanh th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ quèc d©n bao gåm c¸c c¸ nh©n (th¬ng nh©n) hoAEc tae chøc (doanh nghiÖp th¬ng m¹i) chuyªn kinh doanh trong lÜnh vùc mua b¸n hμng ho¸. Víi hÖ thèng nμy, ngμnh th¬ng m¹i cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ®îc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn nh mét tÊt yÕu kh¸ch quan. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng b¸n hμng trong kinh doanh th¬ng m¹i. B¸n hμng lμ mét ho¹t ®éng v« cïng quan träng, nã quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i vμ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. V× vËy quan niÖm thÕ nμo lμ b¸n hμng cã ý nghÜa to lín. Cho ®Õn nay cã rÊt nhiÒu quan niÖm kh¸c nhau vÒ b¸n hμng vμ ®iÒu ®ã sÏ dÉn ®Õn c¸ch m« t¶ vμ gi¶i quyÕt néi dung ho¹t ®éng b¸n hμng kh¸c nhau. Mét trong c¸c c¸ch tiÕp cËn b¸n hμng ®îc nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông lμ tiÕp cËn b¸n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course BUSINESS 089563 taught by Professor Mr.blink during the Spring '10 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 89

QT158 - Chng I nhng l lun c bn v hot ng bn hng trong kinh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online