{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT159 - LuËn v¨n tèt nghiÖp M ®Çu Trong nh÷ng n¨m...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp Më ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ níc ta ®· vμ ®ang chuyÓn ho¸ m¹nh mÏ sang c¬ chÕ thÞ tr êng, theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhμ níc. Trong c¬ chÕ thÞ tr êng, ®Ó thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®· vμ ®ang kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, víng m¾c cßn tån t¹i cña cña chÕ cò. Tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp bíc sang c¬ chÕ qu¶n trÞ kinh doanh phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr êng. Sau h¬n mêi n¨m ®aei míi nÒn kinh tÕ, níc ta ®· cã nh÷ng thμnh tùu lín t¹o nªn mét bíc ngoAEt lÞch sö trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Do vËy c¸c doanh nghiÖp muèn ®øng v÷ng trªn thÞ tr êng th× ph¶i n¾m v÷ng ®îc thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng, gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thμnh, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu, thÞ hiÕu ®ã. Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp NguyÔn ThÞ H- ¬ng K36A4 LuËn v¨n tèt nghiÖp Tuy nhiªn kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mμ cã ®îc sù ph¸t triÓn nh vËy, nã ®ßi hái ph¶i cã sù t duy, lÒ lèi vμ phong c¸ch lμm viÖc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng. §èi víi mçi doanh nghiÖp vai trß cña ngêi lao ®éng lμ rÊt quan träng, ®©y lμ ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Mét ngêi l·nh ®¹o tμi n¨ng, quyÕt ®o¸n cã thÓ dÉn tíi doanh nghiÖp vît qua mäi khã kh¨n ®ång thêi cã thÓ doanh nghiÖp ph¸t triÓn, toμn diÖn. ChÝnh v× vËy mμ viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n trÞ lμ v« cïng quan träng. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸ch ho¸ sè 5 Nam Bé em nhËn thÊy c«ng ty nμy lμ c«ng ty nhμ níc vèn còng chuyÓn m×nh tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, ®Ó theo kÞp víi nhÞp ®é ph¸t triÓn cña thêi ®¹i c«ng ty còng ®· cã rÊt nhiÒu sù thay ®aei vÒ ph¬ng thøc kinh doanh cña m×nh, thay ®aei vÒ ph¬ng thøc b¸n hμng, ph¬ng thøc tiªu thô ... tuy nhiªn ho¹t ®éng mua hμng vÉn cha ®ù¬c quan t©m thùc sù. §©y lμ vÊn ®Ò mμ kh«ng chØ cña c«ng ty nμy mμ gÇn nh nã tån t¹i trong hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. Ho¹t ®éng mua hμng rÊt Ýt ®îc quan t©m ®Õn nh ho¹t ®éng b¸n hμng. C¸c doanh nghiÖp quan t©m ®Õn viÖc mang l¹i lîi nhuËn cho doanh nghiÖp h¬n lμ quan t©m ®Õn tiÕt kiÖm chi phÝ mua hμng. ViÖc mua hμng cha ®îc ®¸nh gi¸ t¬ng xøng víi vÞ trÝ cña nã. Trong khi mua hμng l¹i lμ Khoa qu¶n trÞ doanh nghiÖp NguyÔn ThÞ H¬ng K36A4 LuËn v¨n tèt nghiÖp kh©u tiªn, c¬ b¶n cña ho¹t ®éng kinh doanh, lμ ®iÒu kiÖn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp tån t¹i vμ ph¸t triÓn. Mua hμng nh»m t¹o tiÒn ®Ò vËt chÊt cho ho¹t ®éng b¸n hμng, ho¹t ®«ng b¸n hμng cã ®îc tèt hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vμo ho¹t ®éng mua hμng. H¬n n÷a mua hμng tèt t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng lîi nhuËn. mua hμng....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 142

QT159 - LuËn v¨n tèt nghiÖp M ®Çu Trong nh÷ng n¨m...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online