{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT001 - Li ni u Trong nhng nm qua thc hin ng li pht trin...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua thùc hiÖn ®êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn, vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ trêng , theo ®Þnh híng XHCN nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã sù biÕn ®aei s©u s¾c vμ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Trong bèi c¶nh ®ã mét sè doanh nghiÖp ®· gAEp khã kh¨n trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó më réng quy m« s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i sö dông mét sè vèn nhÊt ®Þnh ®Ó ®Çu t, mua s¾m c¸c yÕu tè cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh tμi s¶n cè ®Þnh (TSC§), trang thiÕt bÞ. Vèn ®ã gäi lμ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp (DN). V× vËy vènlμ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi mäi doanh nghiÖp. Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm vèn cè ®Þnh (VC§) vμ vèn lu ®éng, viÖc khai th¸c sö dông VC§ cña c¸c kú kinh doanh tríc, doanh nghiÖp sÏ ®AEt ra c¸c biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch sö dông cho c¸c kú kinh doanh tíi sao cho cã lîi nhÊt ®Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cho DN . XuÊt ph¸t tõ vai trß vμ tÇm quan träng cña hiÖu qu¶ sö dông VC§ ®èi víi c¸c DN , trong qu¸ tr×nh häc tËp ë trêng vμ thêi gian kiÕn tËp, t×m hiÓu, nghiªn cøu t¹i nhμ kh¸ch Taeng liªn ®oμn lao ®éng ViÖt Nam. Cïng víi sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o vμ c¸c c¸n bé nh©n viªn phßng tμi chÝnh kÕ to¸n em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tμi " Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh t¹i nhμ kh¸ch Taeng liªn ®oμn lao ®éng ViÖt Nam ". Víi mong muèn gãp mét phÇn c«ng søc nhá bÐ cña m×nh vμo c«ng cuéc c¶i tiÕn vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông VC§ t¹i nhμ kh¸ch. §©y thùc sù lμ mét vÊn ®Ò phøc t¹p mμ gi¶i quyÕt nã kh«ng nh÷ng ph¶i cã kiÕn thøc, n¨ng lùc mμ cßn ph¶i cã kinh nghiÖm thùc tÕ. MAEt kh¸c do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ mAEt tr×nh ®é, thêi 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
gian ®i kiÕn tËp ng¾n nªn ch¾c ch¾n ®Ò tμi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n. KÕt cÊu cña ®Ò tμi ngoμi lêi më ®Çu vμ kÕt luËn cßn cã 3 phÇn chÝnh sau: Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ vèn cè ®Þnh vμ tμi s¶n cè ®Þnh trong c¸c doanh nghiÖp. Ch¬ng II : Thùc tr¹ng qu¶n trÞ vèn cè ®Þnh t¹i nhμ kh¸ch Taeng liªn ®oμn lao ®éng ViÖt Nam. Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p vμ kiÕn nghÞ t¹i nhμ kh¸ch Taeng liªn ®oμn lao ®éng ViÖt Nam. 2
Background image of page 2
Ch¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ VC§ vμ TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp 1.1. Kh¸i qu¸t chung vÒ tμi s¶n cè ®Þnh vμ vèn cè ®Þnh 1.1.1. Tμi s¶n cè ®Þnh 1.1.1.1. Kh¸i niÖm §Ó tiÕn hμnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp (DN) ph¶i cã c¸c yÕu tè: søc lao ®éng , t liÖu lao ®éng, vμ ®èi tîng lao ®éng . Kh¸c víi c¸c ®èi tîng lao ®éng (nguyªn nhiªn vËt liÖu s¶n phÈm
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

QT001 - Li ni u Trong nhng nm qua thc hin ng li pht trin...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online