QT002 - 1 Li ni u Trong nn kinh t tp trung bao cp, mi doanh...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp, mäi doanh nghiÖp ®Òu tiÕn hμnh s¶n xuÊt kinh doanh theo c¸c kÕ ho¹ch cña Nhμ níc giao xuèng, nhiÖm vô cña c¸c doanh nghiÖp lμ hoμn thμnh chØ tiªu kÕ ho¹ch Nhμ níc giao cho vμ khi hoμn thμnh c¸c chØ tiªu ®ã cã nghÜa lμ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng vμ nhÊt lμ trong xu thÕ héi nhËp vÒ kinh tÕ hiÖn nay, sù c¹nh tranh diÔn ra rÊt gay g¾t. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i, ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, muèn s¶n phÈm cña m×nh cã thÓ c¹nh tranh ®îc víi s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c th× kh«ng cßn c¸ch nμo kh¸c lμ ph¶i tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sao cho cã hiÖu qu¶. Do vËy, t×m ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμ vÊn ®Ò ®ang ®îc rÊt nhiÒu c¸c doanh nghiÖp quan t©m, chó träng. Sau mét thêi gian dμi thùc tËp t¹i C«ng ty In N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp Thùc phÈm, tríc thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vμ hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng nμy, t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi " Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty In N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp Thùc phÈm " cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh víi 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
môc ®Ých ®Ó thùc hμnh nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vμ qua ®ã xin ®a ra mét sè kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. KÕt cÊu bμi viÕt gåm ch ¬ng: Ch¬ng I : Lý luËn chung vÒ SXKD vμ hiÖu qu¶ SXKD. Ch¬ng II : Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty In N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp Thùc phÈm. Ch¬ng III : Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n vμ mét sè kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña C«ng ty In N«ng nghiÖp vμ C«ng nghiÖp Thùc phÈm trong qu¸ tr×nh CNH-H§H ®Êt níc. 2
Background image of page 2
Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ SXKD vμ hiÖu qu¶ SXKD. I. VÞ trÝ, vai trß cña ho¹t ®éng SXKD trong doanh nghiÖp. 1. Kh¸i niÖm vÒ ho¹t ®éng SXKD. TÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp, c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng dï lμ h×nh thøc së h÷u nμo ( Doanh nghiÖp Nhμ Níc, Doanh nghiÖp t nh©n, hîp t¸c x·, c«ng ty cae phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n,. .. ) th× ®Òu cã c¸c môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kh¸c nhau. Ngay trong mçi giai ®o¹n, c¸c doanh nghiÖp còng theo ®uaei c¸c môc tiªu kh¸c nhau, nhng nh×n chung mäi doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ trêng ®Òu nh»m môc tiªu l©u dμi, môc tiªu bao trïm ®ã lμ lμm sao tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu ®ã th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng ®îc cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n, x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch thùc hiÖn vμ ®AEt ra c¸c môc tiªu chi tiÕt nhng ph¶i phï hîp víi thùc tÕ,
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 78

QT002 - 1 Li ni u Trong nn kinh t tp trung bao cp, mi doanh...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online