{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT003 - M u Bc vo th k 21 k nguyn mi y ha hn nhng cng nhiu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Më ®Çu Bíc vμo thÕ kû 21- kû nguyªn míi ®Çy høa hÑn nhng còng nhiÒu th¸ch thøc, xu híng toμn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ ®ang lμ mét vÊn ®Ò diÔn ra s«i ®éng vμ cÊp b¸ch. Tríc xu híng ®ã, ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ngμnh dÖt may ®îc coi lμ mét trong nh÷ng ngμnh rÊt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc. Môc tiªu chiÕn lîc vμ nhiÖm vô cña ngμnh lμ gãp phÇn thùc hiÖn ®êng lèi cña §¶ng, gãp phÇn thùc hiÖn th¾ng lîi trong sù nghiÖp CNH- H§H ®Êt níc, ®¶m b¶o nhu cÇu toμn x· héi ®ang kh«ng ngõng t¨ng lªn vÒ mäi mAEt, kh«ng ngõng t¨ng cêng s¶n xuÊt, xuÊt khÈu, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lμm cho ngêi lao ®éng- vÊn ®Ò mμ toμn x· héi ®ang quan t©m. ViÖc chuyÓn ®aei nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña Nhμ níc, cïng xu thÕ më cöa héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi. C«ng ty may Hå G¬m lμ mét doanh nghiÖp nhμ níc ®· ®îc cae phÇn ho¸ trùc thuéc Taeng C«ng ty mayViÖt Nam ®ang ®øng tríc nh÷ng c¬ héi vμ th¸ch thøc lín lao trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t. §Ó cã thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng vμ ph¸t triÓn ®ßi hái C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®îc cho m×nh nh÷ng ph¬ng thøc ho¹t ®éng, nh÷ng chÝnh s¸ch, nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh ®óng ®¾n NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña xu thÕ héi nhËp vμ c¹nh tranh còng nh mong muèn ®îc ®ãng gãp nh÷ng ý kiÕn ®Ó C«ng ty may Hé G¬m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty may Hå G¬m, em quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tμi Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty may Hå G¬m ” ®Ó lμm ®Ò tμi luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Ngoμi phÇn më ®Çu vμ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®îc kÕt cÊu gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vμ n©ng cao n¨ng lùc canh tranh. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng vμ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty may Hå G¬m
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty may Hå Ch¬ng I nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vμ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh I. Lý thuyÕt c¹nh tranh Kh¸i niÖm c¹nh tranh Trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ trêngViÖt Nam hiÖn nay, c¸c kh¸i nÖm liªn quan ®Õn c¹nh tr¹nh cßn rÊt kh¸c nhau.Theo M¸c“c¹nh tranh lμ sù phÊn ®Êu ganh ®ua g¨y g¾t gi÷a c¸c nhμ t b¶n nh»m giμnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong s¶n xuÊt vμ trong tiªu thô ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng lîi nhuËn siªu ng¹ch”, cã c¸c quan niÖm kh¸c l¹i cho r»ng “c¹nh tranh lμ sù phÊn ®Êu vÒ chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô cña doanh nghiÖp m×nh sao cho tèt h¬n c¸c doanh nghiÖp kh¸c”(Theo nhãm t¸c gi¶ cuèn “n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh vμ b¶o
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 104

QT003 - M u Bc vo th k 21 k nguyn mi y ha hn nhng cng nhiu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online