QT004 - Chuyn tt nghip Li m u Tri qua 15 nm i mi xut hin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Tr¶i qua 15 n¨m ®aei míi, ®· xuÊt hiÖn nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp thuéc c¸c thμnh phÇn kinh tÕ, tuy lμm ¨n th¨ng trÇm cã kh¸c nhau nhng phÇn lín doanh nghiÖp ®· rót ra ®îc nhiÒu bμi häc quý gi¸ trong s¶n xuÊt kinh doanh, thÝch nghi víi kinh tÕ thÞ trêng. NÕu nh trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh ®¬n thuÇn s¶n xuÊt vμ giao nép s¶n phÈm theo kÕ ho¹ch Ên ®Þnh tõ trªn xuèng mμ kh«ng cÇn quan t©m ®Õn chÊt l- îng, gi¸ thμnh vμ lîi nhuËn th× ngμy nay ®èi mAEt víi kinh tÕ thÞ tr- êng, khi mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ mμ lμ hiÖu qu¶ thËt sù chø kh«ng ph¶i “l·i gi¶, lç thËt” nh tríc ®©y. Mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu ph¶i ®AEt trªn c¬ së thÞ trêng, n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ ®· trë thμnh mèi quan t©m hμng ®Çu cña toμn x· héi còng nh cña mçi doanh nghiÖp. C¬ chÕ thÞ trêng ®ßi hái võa n©ng cao n¨ng suÊt, võa t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc n©ng cao n¨ng suÊt v× lîi Ých sèng cßn cña doanh nghiÖp vμ sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ níc. Doanh nghiÖp dùa trªn chiÕn lîc chung cña c¶ níc ®Ó x©y dùng chiÕn lîc riªng cña m×nh nãi ®óng h¬n lμ dùa trªn tÝn hiÖu cña thÞ trêng mμ x©y dùng chiÕn lîc theo nguyªn t¾c: ph¶i b¸n nh÷ng thø mμ thÞ trêng cÇn chø kh«ng ph¶i b¸n nh÷ng g× m×nh cã. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh, c¹nh tranh vμ kh¸t väng lîi nhuËn ®· thùc sù trë thμnh ®éng lùc th«i thóc c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng ®Çu t, ®aei míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, ®Çu t vμo nh÷ng ngμnh nghÒ míi… víi môc ®Ých cuèi cïng lμ ®¹t ®îc chØ tiªu lîi nhuËn ngμy cμng lín. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu ngêi cßn cha hiÓu râ vÒ lîi nhuËn vμ hiÖu qu¶ kinh tÕ, hä thêng nhÇm lÉn gi÷a hai kh¸i niÖm nμy. VËy lîi nhuËn lμ g× vμ cã vai trß nh thÕ nμo ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp? 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Víi môc ®Ých t×m hiÓu vÒ lîi nhuËn vμ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y l¾p, em ®· ®Õn thùc tËp t¹i HUDC – 1. Sau mét thêi gian häc hái, nghiªn cøu em ®· chän ®Ò tμi: “ Lîi nhuËn vμ gi¶i ph¸p gia t¨ng lîi nhuËn t¹i C«ng ty X©y l¾p – Ph¸t triÓn nhμ sè 1” . Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em gåm ba ch - ¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ lîi nhuËn vμ gi¶i ph¸p gia t¨ng lîi nhuËn t¹i c¸c doanh nghiÖp Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty X©y l¾p – Ph¸t triÓn nhμ sè 1 (HUDC-1) Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m gia t¨ng lîi nhuËn t¹i HUDC–1 V× ®iÒu kiÖn thêi gian cã h¹n vμ kiÕn thøc thùc tÕ cha nhiÒu nªn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña em cßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm. Em rÊt mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña c« gi¸o híng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 102

QT004 - Chuyn tt nghip Li m u Tri qua 15 nm i mi xut hin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online