{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT005 - Qun l NVL Li m u Trong nn kinh t quc dn doanh nghip...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Qu¶n lý NVL Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, doanh nghiÖp s¶n xuÊt lμ tÕ bμo cña nÒn kinh tÕ, l¶ ®¬n vÞ trùc tiÕp tiÕn hμnh c¸c ho¹t ®äng s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm. còng nh bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt nμo kh¸c, doanh nghiÖp x©y dùng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Òu ph¶i tÝnh to¸n c¸c chi phÝ bá ra vμ thu vÒ. §Æc biÖt lμ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, muèn tån t¹i vμ ph¸t triÓn doanh nghiÖp ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý vËt liÖu mét c¸ch hîp lý . Ph¶i tæ chøc c«ng t¸c nguyªn vËt liÖu tõ qu¸ tr×nh thu mua vËn chuyÓn liªn quan ®Õn kh©u dù tr÷ vËt t cho viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. Ph¶i tæ chøc t«t c«ngt¸c qu¶n lý thóc ®Èy kÞp thêi viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho viÖc thi c«ng x©y dùng , ph¶i kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc chÊp hμnh viÖc dù tr÷ tiªu hao nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty ®Ó tõ ®ã gãp phÇn gi¶m nh÷ng chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt trong x©y dùng t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Muèn ®¹t ®îc ®iÒu dã doanh nghiÖp ph¶i cã mét lîng vèn lu ®éng vμ sö dông nã mét c¸ch hîp lý, ®Ó th¸y ®îc ®iÒu ®ã thi mçi doanh nghiÖp ph¶i sö dông nguªn vËt liÖu mét c¸ch hîp lý vμ qu¶n lý chóng mét c¸ch chÆt chÏ tõ kh©u thu mua ®Õn kh©u sö dông võa ®¸p øng ®ñ nhu cÇu s¶n xuÊt võa tiÕt kiÖm chæng mäi hiÖn tîng s©m ph¹m tμi s¶n cña nhμ níc vμ tμi s¶n cña ®¬n vÞ XuÊt ph¸t tõ lý do trªn vμ nay ®· cã ®iÒu kiÖn thùc tÕ vμ ®îc sù chØ b¶o cña cac c¸n bé c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vμ x©y dùng cïng c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em, Em ®· m¹nh gian chon ®Ò tμi “ C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vμ x©y dùng ” nh»m lμm s¸ng tá nh÷ng vÊn ®Ò víng m¾c gi÷a thùc tÕ vμ lý thuyÕt ®Ó cã thÓ hoμn thiÖn bæ sung kiÕn thøc em ®· häc. Bè côc b¸o c¸o tèt nghiÖp gåm c¸c phÇn sau: 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Qu¶n lý NVL - PhÇn I: lý luËn chung vÒ b¸o c¸o nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp - PhÇn II: Mét sè ®iÓm chung t¹i c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vμ x©y dùng. - PhÇn III: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vμ x©y dùng. - PhÇn IV: Mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý ngyªn vËt lÖu t¹i c«ng ty Cæ phÇn thiªts bÞ c«ng nghiÖp vμ x©y dùng. Trªn ®©y lμ toμn bé thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ngyªn vËt liÖu t¹i c«ng ty Cæ phÇn thiÕt bÞ c«ng nghiÖp vμ x©y dùng. Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vμ nghiªn cøu vÒ ®Ò tμi do cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ m¹et lý luËn còng nh kinh nghiÖm thùc tÕ nªn b¶n B¸o c¸o nμy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt em rÊt mong ®îc sù gãp ý, gióp ®ì cña c¸c thÇy c« cïng c¸c c« chó trong phßng kinh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 58

QT005 - Qun l NVL Li m u Trong nn kinh t quc dn doanh nghip...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online