{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT006 - Kho lun tt nghip Li m u Nn kinh t Vit Nam ang dn hi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang dÇn héi nhËp víi nÒn kinh tÕ trong khu vùc vµ thÕ giíi, m«i trêng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®îc më réng song sù c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn khèc liÖt h¬n. §iÒu nµy võa t¹o ra c¸c c¬ héi kinh doanh ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng nguy c¬ tiÒm tµng ®e däa sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng, bá qua c¸c yÕu tè ngÉu nhiªn th× vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ¶nh hëng ®Õn thµnh c«ng cña doanh nghiÖp lµ lùa chän mét híng ®i ®óng, x¸c ®Þnh ®îc mét chiÕn lîc kinh doanh cho hîp lý vµ kÞp thêi. Tõ khi thµnh lËp (n¨m 1996) tíi nay díi sù qu¶n lý cña Nhµ níc, Tæng C«ng ty Sµnh sø Thñy tinh C«ng nghiÖp ®· cã xu híng vËn dông ph¬ng ph¸p qu¶n trÞ chiÕn lîc vµo qu¶n trÞ kinh doanh vµ thùc tÕ ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Víi nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh trong doanh nghiÖp em xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “ ChiÕn lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh sø Thñy tinh C«ng nghiÖp nh»m ®a c¸c kiÕn thøc lý luËn vµo thùc tiÔn kinh doanh. Môc ®Ých cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi nµy lµ nh»m gãp phÇn lµm râ mét sè vÊn ®Ò lý luËn vµ ph¬ng ph¸p luËn chñ yÕu vÒ x©y dùng vµ thùc hiÖn chiÕn lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh sø Thñy tinh C«ng nghiÖp trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh còng nh m«i trêng kinh doanh cña Tæng C«ng ty trong thêi gian qua. Néi dung cña ®Ò tµi gåm 3 phÇn: PhÇn I : C¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc kinh doanh PhÇn II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh sø Thñy tinh C«ng nghiÖp PhÇn III : ChiÕn lîc kinh doanh cña Tæng C«ng ty Sµnh sø Thñy tinh C«ng nghiÖp ®Õn n¨m 2008 vµ c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn. ThÞ Thu HiÒn - K45 QTKD 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o TS. TrÇn Anh Tµi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi. ThÞ Thu HiÒn - K45 QTKD 2
Background image of page 2
Kho¸ luËn tèt nghiÖp Ch¬ng 1 C¬ së lý luËn vÒ chiÕn lîc kinh doanh 1.1. Kh¸i niÖm, vai trß cña chiÕn lîc kinh doanh trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.1.1. Kh¸i niÖm vÒ chiÕn lîc kinh doanh ThuËt ng÷ “chiÕn lîc” thêng ®îc dïng theo 3 nghÜa phæ biÕn. Thø nhÊt , lµ c¸c ch¬ng tr×nh ho¹t ®éng tæng qu¸t vµ triÓn khai c¸c nguån lùc chñ yÕu ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu. Thø hai , lµ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu cña tæ chøc, c¸c nguån lùc cÇn sö dông ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu nµy, c¸c chÝnh s¸ch ®iÒu hµnh viÖc thu nhËp, sö dông vµ bè trÝ c¸c nguån lùc nµy. Thø ba, x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu dµi h¹n vµ lùa chän c¸c ®êng lèi ho¹t ®éng vµ ph©n bæ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®îc c¸c môc tiªu nµy.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}