QT007 - Kho¸LuËn t«t nghiÖp Khoa QTKD Lêi nãi ®Çu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Kho¸LuËn t«t nghiÖp Khoa QTKD Lêi nãi ®Çu §Ó tiÕn hμnh s¶n xuÊt kinh doanh (SXKD) th× mét yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc lμ ph¶i cã vèn. Cã hai nguån vèn: Vèn tù cã vμ vèn ®i vay, vËy qu¶n trÞ vμ ®iÒu hμnh vÒ tû lÖ gi÷a hai lo¹i vèn nμy nh thÕ nμo lμ hîp lý vμ cã hiÖu qu¶? Ngoμi ra, vÊn ®Ò lμm thÕ nμo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang lμ vÊn ®Ò bøc xóc mμ c¸c nhμ qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m. Trong nhiÒu diÔn ®μn vμ trong c«ng luËn ë níc ta, ngêi ta bμn rÊt nhiÒu vÒ vÊn ®Ò vèn cña doanh nghiÖp. T×nh tr¹ng khã kh¨n trong kinh doanh cña doanh nghiÖp, lîi nhuËn thÊp, hμng ho¸ tiªu thô chËm, kh«ng ®aei míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt... Xu thÕ toμn cÇu ho¸ th× viÖc mét quèc gia héi nhËp vμo nÒn kinh tÕ Toμn cÇu sÏ nh thÕ nμo ? c¬ b¶n phô thuéc vμo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp së t¹i. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lμ nguån n¨ng lùc thiÕt yÕu ®Ó doanh nghiÖp tiÕp tôc v÷ng bíc trªn con ®êng héi nhËp kinh tÕ. MAEt kh¸c, nh÷ng chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nh: Vèn... tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ, tr×nh ®é qu¶n lý, kü n¨ng c¹nh tranh, bé m¸y tae chøc s¶n xuÊt, lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®îc yªu cÇu ®ã th× vÊn ®Ò ®AEt ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp lμ lμm thÕ nμo ®Ó sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt nguån vèn cña m×nh? Víi mong muèn ®îc ®ãng gãp mét phÇn nhá bÐ kiÕn thøc cña m×nh vμo nh÷ng gi¶i ph¸p n©ng cao hiªô qu¶ sö dông vèn t¹i doanh nghiÖp, c«ng ty cÇu 75 - thuéc taeng c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 8 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i lμ mét DNNN thuéc Bé GTVT ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc nh trªn nªn vÊn ®Ò ®AEt ra ®èi víi Ban l·nh ®¹o C«ng ty lμ cÇn ph¶i lμm g× ®Ó gi¶i quyÕt ®îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn nh»m ®a doanh nghiÖp th¾ng trong c¹nh tranh, ®AEc biÖt lμ trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. 1 Kho¸LuËn t«t nghiÖp Khoa QTKD §øng tríc nh÷ng th¸ch thøc ®ã, sau mét qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cÇu 75 thuéc taeng c«ng ty c«ng tr×nh giao th«ng 8 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i, cïng víi sù híng dÉn cña thÇy gi¸oTS NguyÔn §¾c Th¾ng, c¸c c«, chó vμ c¸c anh, chÞ trong c«ng ty nªn em ®· chän ®Ò tμi: “ Mét sè vÊn ®Ò vÒ vèn vμ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty cÇu 75 thuéc Taeng c«ng ty c«ng tr×nh giao giao th«ng 8 - Bé Giao Th«ng VËn t¶i”. Em hy väng r»ng, víi bμi viÕt nμy m×nh cã thÓ chØ ra ®îc nh÷ng tån t¹i trong c«ng ty, trªn c¬ së ®ã nh»m ®a ra nh÷ng ý kiÕn, kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i c«ng ty....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 81

QT007 - Kho¸LuËn t«t nghiÖp Khoa QTKD Lêi nãi ®Çu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online