QT008 - Chuyn thc tp doanh Khoa qun tr kinh Li m u Trong...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp Khoa qu¶n trÞ kinh doanh Lêi më ®Çu Trong thêi ®¹i ngμy nay cã nhiÒu xu thÕ xuÊt hiÖn trªn thÕ giíi trong ®ã cã xu thÕ héi nhËp cã ¶nh hëng m¹nh mÏ nhÊt ®Õn c¸c doanh nghiÖp ®AEc biÖt trong ®iÒu kiÖn níc ta míi më cöa. §Ó tån t¹i trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp ®· t×m nhiÒu ph¬ng thøc tån t¹i . Lμ mét c«ng ty hμng ®Çu trong ngμnh chÕ t¹o ®éng c¬ ®iÖn, C«ng ty chÕ t¹o ®iÖn c¬ Hμ Néi ®· t×m ra cho m×nh mét gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao chÊt lîng , gi¶m chi phÝ ®ã lμ ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9001 2000. §Ó ¸p dông thμnh c«ng hÖ thèng nμy th× c«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét hÖ thèng tμi liÖu ph¶n ¸nh ®îc thùc tÕ c«ng viÖc ®ang diÔn ra t¹i c«ng ty vμ phï hîp víi tiªu chuÈn. Sau khi kÕt thóc giai ®o¹n thùc tËp ®Çu víi sù gióp ®ì cña c« gi¸o híng dÉn Ph¹m ThÞ Hång Vinh vμ cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. T«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi thùc tËp tèt nghiÖp lμ: Hoμn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng hÖ thèng tμi liÖu trong qu¸ tr×nh ¸p dông iso 9000 t¹i c«ng ty chÕ t¹o ®iÖn c¬ ”. Víi môc ®Ých cña ®Ò tμi nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c x©y dùng hÖ thèng tμi liÖu t¹i c«ng ty tõ ®ã thÊy ®îc nh÷ng mAEt ®îc vμ cha ®îc vμ cuèi cïng ®a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c nμy. KÕt cÊu cña chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty chÕ t¹o ®iÖn c¬ Hμ néi Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng x©y dùng hÖ thèng tμi liÖu t¹i c«ng ty §AEng V¨n M¹nh Líp qu¶n trÞ chÊt lîng 42 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp Khoa qu¶n trÞ kinh doanh Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c x©y dùng hÖ thèng tμi liÖu. Trong ®iÒu kiÖn thêi gian thùc tËp cã h¹n vμ nh÷ng h¹n chÕ vÒ mAEt kiÕn thøc nªn trong bμi viÕt cña em kh«ng khái cã nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c« gi¸o vμ quý c«ng ty ®Ó chuyªn ®Ò thùc tËp ®îc hoμn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c« gi¸o híng dÉn Ph¹m ThÞ Hång Vinh cïng toμn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®AEc biÖt phßng Qu¶n lý chÊt lîng ®· gióp ®ì em tËn t×nh ®Ó cã thÓ hoμn thμnh ®îc chuyªn ®Ò thùc tËp nμy. §AEng V¨n M¹nh Líp qu¶n trÞ chÊt lîng 42 2
Background image of page 2
Chuyªn ®Ò thùc tËp Khoa qu¶n trÞ kinh doanh Ch¬ng I Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty ChÕ t¹o ®iÖn c¬ Hμ Néi I . Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty ChÕ t¹o §iÖn c¬ Hμ Néi lμ c¬ së chÕ t¹o m¸y ®iÖn ®Çu tiªn cña ViÖt Nam, ®îc thμnh lËp tõ n¨m 1961. C«ng ty lμ thμnh viªn cña Taeng c«ng ty ThiÕt bÞ kü thuËt – Bé C«ng nghiÖp.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 85

QT008 - Chuyn thc tp doanh Khoa qun tr kinh Li m u Trong...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online