{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT009 - Li ni u Bc sang th k XXI thnh ph H Ni khng nh tip...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Bíc sang thÕ kû XXI, thμnh phè Hμ Néi kh¼ng ®Þnh tiÕp tôc ®åi míi, ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ theo ®Þnh híng X· héi chñ nghÜa ph¸t triÓn Thñ ®« toμn diÖn, v÷ng ch¾c, gãp phÇn cïng toμn §¶ng, toμn d©n phÊn ®Êu ®a ®Êt níc ®Õn n¨m 2002 c¬ b¶n trë thμnh mét níc c«ng nghiÖp. §Ó xøng ®¸ng lμ tr¸i tim cña c¶ níc, ®Çu n·o chÝnh trÞ - hμnh chÝnh quèc gia, trung t©m lín vÒ v¨n ho¸, khoa häc, gi¸o dôc, kinh tÕ vμ giao dÞch quèc tÕ, trong 10 n¨m tíi, g¾n víi chuÈn bÞ kû niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long Hμ Néi, Thμnh phè ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh v÷ng ch¾c vÒ chÝnh trÞ, trËt tù an toμn x· héi, ph¸t triÓn kinh tÕ - khoa häc c«ng nghÖ - v¨n ho¸ - x· héi toμn diÖn, v÷ng ch¾c; x©y dùng vÒ c¬ b¶n nÒn t¶ng vËt chÊt - kü thuËt vμ x· héi cña Thñ ®« x· héi chñ nghÜa giμu ®Ñp, v¨n minh thanh lÞch, hiÖn ®¹i, ®Ëm ®μ b¶n s¾c ngμn n¨m v¨n hiÕn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cña cña nh©n d©n, tÝch cùc chuÈn bÞ tiÒn ®Ò cña kinh tÕ trÝ thøc, phÊn ®Êu trë thμnh mét trung t©m ngμy cμng cã uy tÝn ë khu vùc xøng ®¸ng víi danh hiÖu “Thñ ®« Anh Hïng”. §Ó ®¹t ®îc chØ tiªu chñ yÕu cña kÕ ho¹ch tríc m¾t 5 n¨m 2001-2005 hoμn thμnh kÕ ho¹ch 2001 - 2005 nh kinh tÕ v¨n ho¸, khoa häc - kü thuËt - an ninh quèc phßng vμ ch¬ng tr×nh kû niÖm 1000 n¨m Th¨ng Long do §¹i héi §¶ng bé Thμnh phè lÇn thø 13 ®Ò ra, thóc ®Èy qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, tiÕp tôc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cã chän läc, ph¸t triÓn vμ n©ng cao tr×nh ®é, chÊt lîng c¸c ngμnh dÞch vô m«i trêng ®« thÞ vμ s¶n xuÊt kinh doanh trong níc thuËn lîi vμ th«ng tho¸ng h¬n, t¹o thªm ®éng lùc ®Ó huy ®éng néi lùc vμ sè lîng hiÖu qu¶ ngo¹i lùc cho ph¸t triÓn víi sù chØ ®¹o tËp trung cña thμnh phè, ®Èy m¹nh s¶n xuÊt 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
c¸c s¶n phÈm chñ lùc sÏ t¹o thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ vμ xuÊt khÈu. §Çu t níc ngoμi vμ trong níc vμo c¸c KCN tËp trung vμ khu (côm) c«ng nghiÖp võa vμ nhá cña Hμ Néi lμ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p quan träng nh»m gi¶i quyÕt c¸c yªu cÇu ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp thμnh phè trong GDP cña Hμ Néi. ViÖc thu håi ®Çu t vμo c¸c KCN cña Hμ Néi mμ chñ yÕu lμ nguån vèn ®Çu t níc ngoμi sÏ gãp phÇn thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña thμnh phè ®Ò ra. Do ®ã cÇn cã sù nghiªn cøu ph©n tÝch ®Ó rót ra nh÷ng bμi häc thμnh c«ng vμ thÊt b¹i trong qu¸ tr×nh ®Çu t. Ph¸t triÓn c¸c KCN Hμ Néi, tõ ®ã ®a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cÇn thùc hiÖn trong giai ®o¹n tíi. ThÊy ®- îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò em ®· lùa chän ®Ò tμi: “ §Çu t ph¸t triÓn khu c«ng nghiÖp trªn ®Þa bμn Hμ Néi ”.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern