QT010 - Lun vn tt nghip Bi Th Phc-K36 A5 li M u Khi ni n sn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Bïi ThÕ Phóc -K36 A5 lêi Më ®Çu Khi nãi ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh th× cho dï díi h×nh thøc nμo vÊn ®Ò ®îc nªu ra tríc tiªn còng lμ hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμ môc tiªu phÊn ®Êu cña mét nÒn s¶n xuÊt, lμ thíc ®o vÒ mäi mAEt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n còng nh tõng ®¬n vÞ s¶n xuÊt. Lîi nhuËn kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lμ môc tiªu lín nhÊt cña mäi doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã mμ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng tèt, gi¸ thμnh hîp lý, doanh nghiÖp vÉn v÷ng vμng trong c¹nh tranh th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é s¶n xuÊt kinh doanh, trong ®ã qu¶n lý chiÕn lîc kinh doanh lμ vÊn ®Ò quan träng cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn kÕt qu¶ vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lμ mét doanh nghiÖp nhμ níc cã bÒ dÇy lÞch sö, hiÖn nay ®øng tríc sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ vμ sù c¹nh tranh gay g¾t cña ngμnh. C«ng ty còng ®ang cè g¾ng t×m tßi s¸ng t¹o cho m×nh mét chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh doanh t¬ng ®èi bÒn v÷ng trªn c¬ së vËn dông lý luËn khoa häc qu¶n trÞ chiÕn lîc vμo ®iÒu kiÖn thùc tiÔn cña c«ng ty nh»m t¹o ra cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh trong ®Þnh híng 5-10 n¨m tíi hoAEc dμi h¬n n÷a. Tuy nhiªn m«i trêng kinh doanh lu«n thay ®aei vμ viÖc ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh còng ph¶i ®iÒu chØnh cho phï hîp víi hoμn c¶nh míi vμ còng cã thÓ nãi kh«ng thÓ ®Ò ra mét chiÕn lîc ®îc xem lμ hoμn h¶o nhÊt. ChÝnh v× vËy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u trªn c¬ së hÖ thèng lý thuyÕt ®· ®îc trang bÞ ë nhμ trêng vμ c¨n cø vμo thùc tÕ cña c«ng ty, em ®· chñ ®éng lùa chän ®Ò tμi: " Hoμn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh t¹i c«ng ty B¸nh 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp Bïi ThÕ Phóc -K36 A5 kÑo H¶i Ch©u " lμm néi dung nghiªn cøu cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Néi dung nghiªn cøu lμ vËn dông c¸c vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh nãi chung, ®Ó tõ ®ã xem xÐt vÊn ®Ò sö dông hiÖu qu¶ chiÕn lîc cña c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u, trªn c¬ së ®ã ®a ra c¸c ý kiÕn nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. LuËn v¨n tèt nghiÖp bao gåm ba phÇn: - PhÇn I: C¬ së lý luËn cña ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh trong doanh nghiÖp . - PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh ë C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Ch©u . - PhÇn III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoμn thiÖn c«ng t¸c ho¹ch
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 107

QT010 - Lun vn tt nghip Bi Th Phc-K36 A5 li M u Khi ni n sn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online