QT011 - L un vn tt nghip Li ni u Trong nn kinh t th tr ng...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------- Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng, c«ng t¸c tiªu thô cã ý nghÜa êng, c«ng t¸c tiªu thô cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Bëi v× cã tiªu quyÕt ®Þnh ®Õn mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Bëi v× cã tiªu thô ® thô ® îc s¶n phÈm th× c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp míi cã thÓ îc s¶n phÈm th× c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp míi cã thÓ diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thùc hiÖn diÔn ra mét c¸ch liªn tôc, ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp thùc hiÖn môc tiªu vμ ph¸t triÓn. môc tiªu vμ ph¸t triÓn. MAEt kh¸c, m«i trêng kinh doanh lu«n biÕn ®éng, thÞ trêng lu«n vËn ®éng theo nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã. Trong khi ®ã mäi doanh nghiÖp ®Òu muèn chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh vμ dμnh th¾ng lîi trong thÞ trêng. Muèn vËy chØ cã c¸ch lμ ph¶i cñng cè vμ më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Sau 4 n¨m häc tËp t¹i trêng §¹i häc Qu¶n lý vμ Kinh doanh Hμ Néi vμ thêi gian 2 th¸ng thùc tËp t¹i C«ng ty Liªn doanh TNHH s¶n xuÊt vμ kinh doanh tÊm b«ng PE Hμ Néi, em ®· chän ®Ò tμi nghiªn cøu " Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao s¶n lîng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty Liªn doanh TNHH s¶n xuÊt vμ kinh doanh tÊm b«ng PE Hμ Néi ". KÕt cÊu cña luËn v¨n chia thμnh 2 ch¬ng : Ch ¬ng I : Ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty Hμ Néi - EVC trong thêi gian qua . Ch ¬ng II : Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao s¶n lîng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty Hμ néi EVC. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c¸c c« chó trong phßng kinh doanh t¹i n¬i thùc tËp vμ ®AEc biÖt sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o Th.s NguyÔn Thu Hμ rÊt nhiÒu trong thêi gian thùc tËp vμ viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
NguyÔn Quang Minh 5A14 - 2000A932 ---------------------------------------------------------------------------------------------- -- Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n ! 2
Background image of page 2
LuËn v¨n tèt nghiÖp ---------------------------------------------------------------------------------------------- ch¬ng I ph©n tÝch thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty Hμ Néi evc trong thêi gian qua I. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh C«ng ty Liªn doanh TNHH s¶n xuÊt tÊm b«ng P.E Hμ Néi ®· ®îc thμnh lËp theo giÊy phÐp ®Çu t sè 653/GP ngμy 04/8/1993 cña UBNN vÒ hîp t¸c vμ ®Çu t (Nay lμ Bé kÕ ho¹ch vμ ®Çu t). Tªn giao dÞch : HANOI - EVC
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 50

QT011 - L un vn tt nghip Li ni u Trong nn kinh t th tr ng...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online