QT012 - Lêi më ®Çu Tiªu thô lμ mét trong nh÷ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Lêi më ®Çu Tiªu thô lμ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng c¬ b¶n vμ quan träng cña mçi doanh nghiÖp khi tiÕn hμnh s¶n xuÊt kinh doanh, ®AEc biÖt khi c¸c doanh nghiÖp ®ã ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nã ®ãng vai trß rÊt quan träng trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm lμ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt vμ tiªu dïng, lμ kh©u cuèi cïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt vμ còng lμ kh©u ®Çu tiªn cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, theo ®ã c¸c doanh nghiÖp sau mçi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i tiÕn hμnh viÖc b¸n s¶n phÈm ®Ó thu l¹i nh÷ng g× ®· bá ra vμ cã l·i. Th«ng qua ho¹t ®éng nμy, doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Ta thÊy r»ng kh«ng cã tiªu dïng th× kh«ng cã s¶n xuÊt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng th× ph¶i c¨n cø vμo viÖc tiªu thô ®îc s¶n phÈm hay kh«ng. Ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ hμng sang tiÒn, nh»m thùc hiÖn ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ hμng ho¸ s¶n phÈm trong kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ho¹t ®éng tiªu thô bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau vμ cã liªn quan chAEt chÏ víi nhau: nh ho¹t ®éng nghiªn cøu vμ dù b¸o thÞ trêng, x©y dùng m¹ng líi tiªu thô, tae chøc vμ qu¶n lý hÖ thèng kho tμng, x©y dùng ch¬ng tr×nh b¸n,... Muèn cho c¸c ho¹t ®éng nμy cã hiÖu qu¶ th× ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, ®¶m b¶o cho hμng ho¸ cña doanh nghiÖp cã thÓ tiÕp xóc mét c¸ch tèi ®a víi c¸c kh¸ch hμng môc tiªu cña m×nh, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ trêng, chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh vμ ®- a doanh nghiÖp ngμy cμng ph¸t triÓn lín m¹nh. Trong thùc tÕ hiÖn nay, c«ng t¸c tiªu thô cha ®îc c¸c doanh nghiÖp chó ý mét c¸ch ®óng møc, ®AEc biÖt lμ c¸c doanh nghiÖp nhμ níc. C¸c doanh nghiÖp nhμ níc vÉn cha hoμn toμn xo¸ bá ®îc c¸c ý niÖm vÒ tiªu thô tríc ®©y, viÖc tiªu thô hoμn toμn do Nhμ níc thùc hiÖn th«ng qua c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ dùa vμo Nhμ níc gióp ®ì cho viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng tiªu thô, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh x©y dùng cho m×nh ch- 1 ¬ng tr×nh thÝch hîp nh»m ®¶m b¶o cho tiªu thô ®îc tèi ®a s¶n phÈm mμ m×nh s¶n xuÊt. Mét trong c¸c ch¬ng tr×nh ®ã chÝnh lμ ch¬ng tr×nh vÒ x©y dùng c¸c biÖn ph¸p & chÝnh s¸ch phï hîp. V× vËy, qua qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty, ®îc sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña ThÇy gi¸o - Phã Gi¸o S - TiÕn Sü Lª V¨n T©m vμ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ c¸c phßng chøc n¨ng trong c«ng ty víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch luü ®îc cïng víi sù nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nμy,...
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 103

QT012 - Lêi më ®Çu Tiªu thô lμ mét trong nh÷ng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online