QT014 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong xu th ton cu ho...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ toμn cÇu ho¸, tù do ho¸ th¬ng m¹i trªn toμn thÕ giíi, níc ta ®· chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng kÓ tõ ®¹i héi ®¶ng toμn quèc lÇn thø VI th¸ng n¨m 1986. §¹i héi ®· kh¼ng ®Þnh “ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hμng ho¸ nhiÒu thμnh phÇn, vËn hμnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa, cã sù qu¶n lý cña Nhμ Níc”. KÓ tõ ®ã níc ta ®· cho phÐp c¸c thμnh phÇn kinh tÕ tham gia s¶n xuÊt vμ kinh doanh t¹i ViÖt Nam nh thμnh phÇn kinh tÕ t b¶n, t nh©n,. ..nhng kinh tÕ Nhμ níc vÉn ph¶i gi÷ vai trß chñ ®¹o. “Kinh tÕ Nhμ níc ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nÒn kinh tÕ Quèc D©n” ®ã lμ kh¼ng ®Þnh cña §¶ng vμ Nhμ níc ta. §Ó g¾n lý thuyÕt trong trêng häc víi thùc tiÔn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp bªn ngoμi vμ cã thÓ ®¸nh gi¸ tÇm quan träng cña c¸c doanh nghiÖp Nhμ níc trong viÖc ®ãng vai trß lμ chñ ®¹o do ®ã trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nμy em ®· thùc tËp t¹i “c«ng ty th¬ng m¹i- t vÊn vμ ®Çu t”. §ã lμ mét c«ng ty Nhμ níc trùc thuéc taeng c«ng ty mÝa ®êng I ViÖt Nam . Víi ®Ò tμi “ Mét sè gi¶i ph¸p hoμn thiÖn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty th¬ng m¹i – t vÊn vμ ®Çu t ” ®· mét phÇn nμo ®¸nh gi¸ ®îc kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt vμ kinh doanh cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhÊt lμ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty. Néi dung chuyªn ®Ò gåm Phan Xu©n Hoμng Líp QTKD taeng hîp 42A 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng I : Taeng quan vÒ c«ng ty th¬ng m¹i – t vÊn vμ ®Çu t- Trainco. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty th¬ng m¹i - t vÊn vμ ®Çu t Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoμn thiÖn ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm t¹i c«ng ty th¬ng m¹i – t vÊn vμ ®Çu t. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n c« gi¸o híng dÉn ®· tËn t×nh híng dÉn vμ gióp ®ì em ®Ó em hoμn thμnh chuyªn ®Ò thùc tËp nμy. Víi tr×nh ®é vμ thêi gian kh«ng cho phÐp, chuyªn ®Ò kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt, em mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña thÇy c« vμ b¹n bÌ. Em xin ch©n thμnh c¶m ¬n quý c«ng ty ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian em thùc tËp ë c«ng ty, gióp ®ì em hoμn thμnh chuyªn ®Ò thùc tËp nμy. Hμ Néi, th¸ng 5 n¨m 2004 Phan Xu©n Hoμng Líp QTKD taeng hîp 42A 2
Background image of page 2
Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch¬ng I: Taeng quan vÒ c«ng ty th¬ng m¹i - t vÊn vμ ®Çu t Trainco I. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty th¬ng m¹i – t vÊn vμ ®Çu t 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty th¬ng m¹i- t vÊn vμ ®Çu t, cã tªn giao dÞch quèc tÕ: §Þa chØ: 17 M¹c ThÞ Bëi QuËn Hai Bμ Trng, Hμ Néi. §iÖn tho¹i: (084-4)6365419.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 62

QT014 - Chuyn thc tp tt nghip Li ni u Trong xu th ton cu ho...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online