QT015 - T Minh Hu 1 Mc lc Ni dung Trang Li m u 3 Chng I thc...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T« Minh HuÖ Môc lôc Néi dung Trang Lêi më ®Çu 3 Ch¬ng I. thùc tr¹ng tae chøc qu¶n lý thu thuÕ t¹i Hμ Giang tõ 1998 - 2003 6 1.1. §AEc ®iÓm vμ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Hμ Giang t¸c ®éng ®Õn tae chøc thu thuÕ vμ thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ. 6 1.1.1. Mét sè nÐt vÒ ®Þa lý d©n sè 6 1.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ. 7 1.2. T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ ë Hμ Giang. 8 1.2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña ngμnh ThuÕ 8 1.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tae chøc cña ngμnh ThuÕ Hμ Giang. 8 1.2.3 Tae chøc bé m¸y qu¶n lý thu. 10 1.2.4 Tae chøc qu¶n lý thu 13 1. 3. KÕt qu¶ thu vμ qu¶n lý thu thuÕ cña Hμ Giang. 17 1.3.1. KÕt qu¶ thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bμn toμn tØnh tõ 1998 - 2003. 17 1.3.2. KÕt qu¶ thu thuÕ vμ phÝ do ngμnh thuÕ Hμ Giang ________________________________________________________ ______ Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
T« Minh HuÖ thùc hiÖn n¨m 2003. 21 1.3.3. Nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n trong c«ng t¸c qu¶n lý thu. 25 1.3.4. §¸nh gi¸ chung. 26 1.3.5. Yªu cÇu míi ®AEt ra víi tae chøc qu¶n lý thu thuÕ. 31 Ch¬ng II. Ph¬ng híng ®aei míi c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ t¹i Hμ Giang. 37 2.1. Ph¬ng híng chung. 37 2.1.1. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Hμ Giang ®Õn n¨m 2005. 37 2.1.2. Néi dung ®aei míi vÒ qu¶n lý thu thuÕ ë t¹i Hμ Giang. 39 2.2 Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu. 44 2.2.1. Quan ®iÓm chung. 44 2.2.2. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ. 46 2.3. KiÕn nghÞ. 52 2.3.1. VÒ c«ng t¸c tae chøc. 52 2.3.2. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ níc. 53 2.2.3. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ. 54 KÕt luËn 55 Tμi liÖu tham kh¶o 57 ________________________________________________________ ______ Kho¸ luËn tèt nghiÖp 2
Background image of page 2
T« Minh HuÖ ________________________________________________________ ______ Kho¸ luËn tèt nghiÖp 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
T« Minh HuÖ Lêi më ®Çu ChÝnh s¸ch Tμi chÝnh quèc gia lμ mét bé phËn quan träng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ, lμ taeng thÓ c¸c chÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p vÒ Tμi chÝnh - tiÒn tÖ trong viÖc khai th¸c, ®éng viªn vμ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc Tμi chÝnh phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. ChÝnh s¸ch ThuÕ lμ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch Tμi chÝnh quèc gia ®îc xuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña thuÕ trong viÖc ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®iÒu tiÕt mäi ho¹t ®éng gi÷a c¸c thμnh phÇn kinh tÕ, gi÷a c¸c ngμnh, gi÷a c¸c vïng nh»m ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi vμ nghÜa vô cña mäi tae chøc, c¸ nh©n trong x· héi. MAEt kh¸c thuÕ lμ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch Nhμ níc mμ nguån thu ng©n s¸ch hμng n¨m chiÕm 18% ®Õn 20% GDP. Do vÞ trÝ quan träng cña thuÕ, ®ßi hái ph¶i thu ®óng,thu ®ñ, chèng thÊt thu cã hiÖu qu¶ lμ vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n phøc t¹p, nhng còng lμ yªu cÇu cÊp b¸ch võa nh»m t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhμ níc, võa khuyÕn khÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 73

QT015 - T Minh Hu 1 Mc lc Ni dung Trang Li m u 3 Chng I thc...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online