QT015 - T Minh Hu 1 Mc lc Ni dung Trang Li m u 3 Chng I....

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T« Minh HuÖ Môc lôc Néi dung Trang Lêi më ®Çu 3 Ch¬ng I. thùc tr¹ng tae chøc qu¶n lý thu thuÕ t¹i Hμ Giang tõ 1998 - 2003 6 1.1. §AEc ®iÓm vμ t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña Hμ Giang t¸c ®éng ®Õn tae chøc thu thuÕ vμ thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuÕ. 6 1.1.1. Mét sè nÐt vÒ ®Þa lý d©n sè 6 1.1.2. T×nh h×nh kinh tÕ. 7 1.2. T×nh h×nh qu¶n lý thu thuÕ ë Hμ Giang. 8 1.2.1 Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn cña ngμnh ThuÕ 8 1.2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vμ c¬ cÊu tae chøc cña ngμnh ThuÕ Hμ Giang. 8 1.2.3 Tae chøc bé m¸y qu¶n lý thu. 10 1.2.4 Tae chøc qu¶n lý thu 13 1. 3. KÕt qu¶ thu vμ qu¶n lý thu thuÕ cña Hμ Giang. 17 1.3.1. KÕt qu¶ thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bμn toμn tØnh tõ 1998 - 2003. 17 1.3.2. KÕt qu¶ thu thuÕ vμ phÝ do ngμnh thuÕ Hμ Giang ________________________________________________________ ______ Kho¸ luËn tèt nghiÖp 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
T« Minh HuÖ thùc hiÖn n¨m 2003. 21 1.3.3. Nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n trong c«ng t¸c qu¶n lý thu. 25 1.3.4. §¸nh gi¸ chung. 26 1.3.5. Yªu cÇu míi ®AEt ra víi tae chøc qu¶n lý thu thuÕ. 31 Ch¬ng II. Ph¬ng híng ®aei míi c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ t¹i Hμ Giang. 37 2.1. Ph¬ng híng chung. 37 2.1.1. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tØnh Hμ Giang ®Õn n¨m 2005. 37 2.1.2. Néi dung ®aei míi vÒ qu¶n lý thu thuÕ ë t¹i Hμ Giang. 39 2.2 Nh÷ng biÖn ph¸p chñ yÕu. 44 2.2.1. Quan ®iÓm chung. 44 2.2.2. C¸c gi¶i ph¸p cô thÓ. 46 2.3. KiÕn nghÞ. 52 2.3.1. VÒ c«ng t¸c tae chøc. 52 2.3.2. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ níc. 53 2.2.3. VÒ chÝnh s¸ch thuÕ. 54 KÕt luËn 55 Tμi liÖu tham kh¶o 57 ________________________________________________________ ______ Kho¸ luËn tèt nghiÖp 2
Background image of page 2
T« Minh HuÖ ________________________________________________________ ______ Kho¸ luËn tèt nghiÖp 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
T« Minh HuÖ Lêi më ®Çu ChÝnh s¸ch Tμi chÝnh quèc gia lμ mét bé phËn quan träng cña chÝnh s¸ch kinh tÕ, lμ taeng thÓ c¸c chÝnh s¸ch vμ gi¶i ph¸p vÒ Tμi chÝnh - tiÒn tÖ trong viÖc khai th¸c, ®éng viªn vμ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc Tμi chÝnh phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Êt níc. ChÝnh s¸ch ThuÕ lμ mét trong nh÷ng néi dung quan träng cña chÝnh s¸ch Tμi chÝnh quèc gia ®îc xuÊt ph¸t tõ vai trß quan träng cña thuÕ trong viÖc ®iÒu tiÕt kinh tÕ vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n, ®iÒu tiÕt mäi ho¹t ®éng gi÷a c¸c thμnh phÇn kinh tÕ, gi÷a c¸c ngμnh, gi÷a c¸c vïng nh»m ®¶m b¶o sù c«ng b»ng, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi vμ nghÜa vô cña mäi tae chøc, c¸ nh©n trong x· héi. MAEt kh¸c thuÕ lμ nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch Nhμ níc mμ nguån thu ng©n s¸ch hμng n¨m chiÕm 18% ®Õn 20% GDP. Do vÞ trÝ quan träng cña thuÕ, ®ßi hái ph¶i thu ®óng,thu ®ñ, chèng thÊt thu cã hiÖu qu¶ lμ vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n phøc t¹p, nhng còng lμ yªu cÇu cÊp b¸ch võa nh»m t¨ng thu cho ng©n s¸ch Nhμ níc, võa khuyÕn khÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 73

QT015 - T Minh Hu 1 Mc lc Ni dung Trang Li m u 3 Chng I....

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online