{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT016 - Li ni u Bc sang th k 21 Th k ca khoa hc cng ngh...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Bíc sang thÕ kû 21. ThÕ kû cña khoa häc c«ng nghÖ - th«ng tin. Mäi thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ ®îc ®¸p øng vµo trong s¶n xuÊt hµng hãa vµ dÞch vô, n¨ng suÊt trong s¶n xuÊt t¨ng nhanh, hµng hãa s¶n xuÊt ra ngµy cµng nhiÒu. Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c c«ng ty, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt. C¸c doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng, nç lùc t×m cho m×nh mét vÞ thÕ, chç ®øng trªn thÞ tr- êng, liªn tôc më réng thÞ phÇn s¶n phÈm, n©ng cao uy tÝn cña doanh nghiÖp ®èi víi kh¸ch hµng, cã nh vËy míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®îc. ChÝnh v× lý do ®ã mµ ®Ò tµi “®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm” lu«n cã tÇm quan träng vµ tÝnh thêi cuéc ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh nµo. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét trong nh÷ng c«ng ty cã truyÒn thèng, uy tÝn, nã ®îc ph¸t triÓn l©u dµi vµ lµ mét c«ng ty lín cña miÒn B¾c. Trong nh÷ng n¨m qua, do sù biÕn ®éng cña thÞ trêng vµ víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña mét sè c«ng ty cïng ngµnh nªn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, nhÊt lµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm gÆp nhiÒu khã kh¨n vµ trë ng¹i. §Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong t×nh h×nh hiÖn nay trªn thÞ trêng b¸nh kÑo. C«ng ty cÇn thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p cÊp b¸ch còng nh l©u dµi ®Ó nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm, ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, gi÷ v÷ng uy tÝn vµ vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng tõ tríc tíi nay. NhËn thÊy tÇm quan träng ®Æc biÖt cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty hiÖn nay. Em xin nghiªn cøu ®Ò tµi nµy “ §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u §Ò tµi gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn vÒ tiªu thô s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Víi ý nghÜa thiÕt thùc cña ®Ò tµi nghiªn cøu t×m ra mét sè biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u, gãp phÇn vµo sù ph¸t triÓn cñ c«ng ty. Em hy väng phÇn nµo ®ã cã thÓ ®îc øng dông vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Do thêi gian nghiªn cøu ®Ò tµi cã h¹n vµ kiÕn thøc, kinh nghiÖm thùc tÕ cha nhiÒu nªn ®Ò tµi cßn cã nhiÒu thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp vµ phª b×nh cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi ®îc hoµn chØnh vµ cã ý nghÜa thùc tiÔn nhiÒu h¬n.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}