{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT017 - Chuyn tt nghip Th Chin GVHD tin s Nguyn Li ni u...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh më cöa vμ héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi chóng ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu hÕt søc to lín trªn tÊt c¶ c¸c mÆt nh kinh tÕ chÝnh trÞ, ngo¹i giao vv… §Æc biÖt vÒ mÆt hîp t¸c kinh tÕ,nhê vμo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi hîp t¸c kinh tÕ,liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong níc víi c¸c níc trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi.Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ th× ®Çu t trùc tiÕp níc ngoμi lμ mét h×nh thøc ®Çu t phæ biÕn vμ thu hót ®îc nhiÒu sù quan t©m cña c¸c nhμ ho¹ch ®Þnh còng nh cña c¸c doanh nghiÖp. Ngμy nay ®Çu t trùc tiÕp níc ngoμi ( FDI) ngμy cμng trë nªn quan träng víi chóng ta bëi FDI kh«ng chØ lμ nguån cung cÊp vèn quan träng mμ cßn lμ con ®êng cung cÊp c«ng nghÖ hiÖn ®¹i,nh÷ng bÝ quyÕt kÜ thuËt ®Æc biÖt lμ nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¶n lý vμ lμ c¬ héi tèt cho ViÖt Nam tham gia héi nhËp kinh tÕ thÕ giíi.V× thÕ thu hót vèn ®Çu t trùc tiÕp níc ngoμi(FDI) lμ mét nhiÖm vô hÕt søc quan träng trong giai ®o¹n hiÖn nay ®ång thêi chóng ta ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp nh»m thu hót vμ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn nμy. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu nghiªn cøu vμ ®Æc biÖt lμ ®ù¬c sù h- íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ ChiÕn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tμi: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m t¨ng cêng thu hót ®Çu t trùc tiÕp níc ngoμi vμo ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay .Do tÇm nh×n h¹n chÕ vμ kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt,sai lÖch trong bμi viÕt nμy. Em rÊt mong ®îc sù chØ b¶o uèn n¾n ,tØ mØ ,tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o. Em xin tr©n thμnh c¶m ¬n! 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp GVHD tiÕn sÜ: NguyÔn ThÞ ChiÕn Sinh viªn:Bïi §¨ng Phó CH¦¥NG 1 Lý luËn chung vÒ §Çu t trùc tiÕp níc ngoμi 1.1 §Çu t trùc tiÕp níc ngoμi vμ vai trß cña ®Çu t trùc tiÕp níc ngoμi 1.1.1 Vèn ®Çu t trùc t trùc tiÕp níc ngoμi ( FDI foreign direct investment 29 Tríc tiªn ®Ó hiÓu vÒ vèn ®Çu t ta ph¶i x¸c ®Þnh xem vèn ®Çu t lμ g×? Theo c¸ch hiÓu chung th× vèn ®Çu t ë ®©y ®îc coi lμ mét ph¹m trï kinh tÕ trong lÜnh vùc tμi chÝnh, nã g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh hμng ho¸ vμ trong ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dù ¸n vμ ®©y lμ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng trªn, nã cã thÓ lμ b»ng tiÒn nh tiÒn mÆt tiÒn göi ng©n hμng hoÆc cã thÓ b»ng hiÖn vËt tμi s¶n m¸y mãc trang thiÕt bÞ, d©y truyÒn c«ng nghÖ, nhμ xëng, bÕn b·i .Nãi chung ë ®©y lμ tÊt c¶ nh÷ng g× phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vμ x©y dùng cã liªn quan tíi tμi chÝnh.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}