QT018 - Môc lôc Lêi më

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Môc lôc Lêi më ®Çu............................................................................................................... 5 Ch¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ tiÒn l¬ng..........................................7 I/ Kh¸i qu¸t vÒ tiÒn l¬ng............................................................................................ 7 1. Kh¸i niÖm tiÒn l¬ng......................................................................... 7 2. B¶n chÊt, chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng...............................................8 2.1. B¶n chÊt cña tiÒn l¬ng ................................................................ 8 2.2. Chøc n¨ng cña tiÒn l¬ng............................................................10 2.2.1. Chøc n¨ng thíc ®o gi¸ trÞ cña søc lao ®éng........................... 10 2.2.2. Chøc n¨ng duy tr× vμ më réng søc lao ®éng ...........................10 2.2.3. Chøc n¨ng ®éng lùc ®èi víi ngêi lao ®éng ...............................11 2.2.4. Chøc n¨ng kÝch thÝch vμ thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi ............................................................................................................. 11 II/ C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp.....................................................12 1. C¸c nguyªn t¾c tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp............................12 2. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng trong doanh nghiÖp hiÖn nay.............13 a) Tr¶ l¬ng theo thêi gian:................................................................... 13 b) Tr¶ l¬ng s¶n phÈm: ........................................................................ 14 3. Vai trß, ý nghÜa cña tiÒn l¬ng ®èi víi ngêi lao ®éng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ................................. 20 III/ X©y dùng kÕ ho¹ch quü tiÒn l¬ng..................................................................... 21 1. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vμ Nhμ níc................................................21 2. §èi tîng ¸p dông............................................................................ 22: 3. Nguyªn t¾c chung:.......................................................................22 4. X©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ........................................................ 23 IV/ quan ®iÓm, vai trß cña c«ng ®oμn trong viÖc tham gia tae chøc x©y dùng tiÒn l¬ng vμ tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn chøc lao ®éng.....................................24 1 1. C¬ së ph¸p lý cña vÊn ®Ò C«ng ®oμn tham gia x©y dùng tiÒn l¬ng................................................................................................. 24 2. Tr¸ch nhiÖm cña C«ng ®oμn trong viÖc tham gia x©y dùng vμ tae chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l¬ng.............................................25 3. Néi dung C«ng ®oμn tham gia víi chuyªn m«n tae chøc thùc hiÖn c«ng t¸c tiÒn l¬ng..................................................................... 25hiÖn c«ng t¸c tiÒn l¬ng....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 73

QT018 - Môc lôc Lêi më

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online