QT019 - Li m u Trong qu trnh i mi kinh t Vit Nam c bc pht...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Trong qu¸ tr×nh ®æi míi kinh tÕ, ViÖt Nam ®· cã bíc ph¸t triÓn quan träng c¶ vÒ tèc ®é vμ qui m« t¨ng trëng. C¶i c¸ch kinh tÕ ®· t¸c ®éng to lín tíi viÖc h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thμnh phÇn, gi¶i quyÕt viÖc lμm vμ h×nh thμnh thÞ trêng lao ®éng. Víi xu híng vËn ®éng cña thÞ trêng lao ®éng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc nh»m ®iÓu chØnh c¸c quan hÖ lao ®éng trong ®ã cã nh÷ng vÊn ®Ò cèt lâi nh: viÖc lμm vμ tiÒn l¬ng, thêi gian lμm viÖc vμ nghØ ng¬i, tuyÓn chän vμ ®μo t¹o c«ng nh©n, tranh chÊp lao ®éng... VÒ tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ë c¸c Doanh nghiÖp, ChÝnh Phñ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch qui ®Þnh møc l¬ng cô thÓ phï hîp víi c«ng viÖc, tr×nh ®é chuyªn m«n cña c«ng nh©n vμ tr¶ l¬ng theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt. Møc l¬ng tèi thiÓu ®îc ®iÒu chØnh theo hÖ sè trît gi¸, ngêi lao ®éng vμ ngêi sö dông lao ®éng tháa thuËn víi nhau vÒ møc tr¶ c«ng vμ tiÐn hμnh kÝ hîp ®ång lao ®éng. Lμ mét sinh viªn khoa Qu¶n TrÞ kinh doanh §¹i Häc C«ng §oμn, trong thêi gian häc tËp vμ rÌn luyÖn t¹i trêng em ®· ®îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc vÒ mÆt qu¶n lý kinh tÕ t¹i c¸c doanh ngiÖp. Tuy nhiªn ®ã chØ lμ nh÷ng kiÕn vÒ mÆt lý luËn, trªn thùc tÕ ®ã lμ mét vÊn ®Ò rÊt khã ®èi víi nh÷ng sinh viªn míi ra trêng còng nh míi vμo lμm viÖc t¹i c¸c doanh nghiÖp. Dï ®îc lμm ë phßng ban nμo th× ®ã vÉn lμ mét ®iÒu rÊt khã kh¨n ®èi víi sinh viªn. Do ®ã em chän ®Ò tμi : Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng t¹i “C«ng ty C¬ KhÝ Hμ Néi ” lμm ®Ò tμi tèt nghiÖp. Ngoμi phÇn më ®Çu vμ phÇn kÕt luËn chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng luËn cø khoa häc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l - ¬ng . PhÇn thø hai: Ph©n tÝch thùc tr¹ng t×nh h×nh qu¶n lý tiÒn l ¬ng ë C«ng Ty C¬ KhÝ Hμ Néi. 1
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
PhÇn thø ba: Mét sè ph ¬ng h íng vμ gi¶i ph¸p nh»m t¨ng c êng c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l ¬ng ë C«ng Ty C¬ KhÝ Hμ Néi. PhÇn thø nhÊt : Nh÷ng luËn cø khoa häc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l¬ng I.TiÒn l¬ng. 1.Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l ¬ng: TiÒn l¬ng lμ sè tiÒn mμ ngêi sö dông lao ®éng tr¶ cho ngêi cã søc lao ®éng theo n¨ng suÊt vμ hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®îc giao. Trong c¸c thμnh phÇn vÒ khu vùc kinh tÕ ngoμi quèc doanh, tiÒn l¬ng chÞu sù t¸c ®éng, chi phèi rÊt lín cña thÞ trêng vμ thÞ trêng søc lao ®éng. TiÒn l¬ng trong khu vùc nμy dï n»m trong khu«n khæ ph¸p luËt vμ theo nh÷ng chÝnh s¸ch cña ChÝnh Phñ nhng chØ lμ nh÷ng giao dÞch trùc tiÕp gi÷a chñ vμ thî, nh÷ng “mÆc c¶” cô thÓ gi÷a mét bªn lμm thuª mét bªn ®i thuª. Nh÷ng hîp ®ång lao ®éng nμy trùc tiÕp ®Õn ph¬ng thøc tr¶ c«ng.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern