QT020 - Nng cao hiu qu s dng vn nghip chuyn tt Li ni u Vn l...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Vèn lμ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lμ ch×a kho¸, lμ ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh tÕ cña m×nh lμ lîi nhuËn, lîi thÕ vμ an toμn. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung chóng ta cha ®¸nh gi¸ hÕt ®îc vai trß thiÕt yÕu cña nã nªn dÉn ®Õn hiÖn tîng sö dông vèn cßn nhiÒu h¹n chÕ, c¸c doanh nghiÖp Nhμ Níc ho¹t ®éng trong c¬ chÕ nμy ®îc bao tiªu cung øng, chÝnh v× thÕ hiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng ®îc chó ý ®Õn, do ®ã kh«ng mang l¹i hiÖu qu¶, lμm l·ng phÝ nguån nh©n lùc . 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp HiÖn nay, ®Êt níc ta bíc vμo thêi kú ®aei míi, cïng víi viÖc chuyÓn dÞch c¬ chÕ qu¶n lý kinh doanh ®ã lμ viÖc më réng quyÒn tù chñ, giao vèn cho c¸c doanh nghiÖp tù qu¶n lý vμ sö dông theo híng lêi ¨n, lç th× chÞu. Bªn c¹nh ®ã níc ta ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ, c¸c doanh nghiÖp ®ang ®èi mAEt víi c¹nh tranh gay g¾t, mäi doanh nghiÖp ®Òu thÊy râ ®iÒu nμy, Nhμ Níc vμ doanh nghiÖp cïng b¾t tay nhau héi nhËp. §iÒu nμy ®· t¹o c¬ héi vμ th¸ch thøc cho c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Bªn c¹nh nh÷ng doanh nghiÖp n¨ng ®éng, sím thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr êng ®· sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cßn nh÷ng doanh nghiÖp khã kh¨n trong t×nh tr¹ng sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nguån vèn. V× vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kh«ng cßn lμ kh¸i niÖm míi mÎ, nhng nã lu«n ®îc ®AEt ra trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. C«ng ty x©y dùng CÇu 75 Thuéc Taeng C«ng ty X©y dùng c«ng tr×nh Giao th«ng 8 lμ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp nhμ níc thμnh c«ng trong ngμnh x©y dùng vμ lu«n kh¶ng ®Þnh: Lμm thÕ nμo ®Ó sö dông hiÖu qu¶ h¬n n÷a nguån vèn kinh doanh. ChÝnh v× lÏ ®ã, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tμi: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i C«ng ty x©y dùng CÇu 75 “. 2
Background image of page 2
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tμi chñ yÕu ®Ò cËp ®Õn hiÖu qu¶ sö dông vèn, n©ng cao c«ng t¸c ®Çu t vμ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, chuyªn ®Ò cã sö dông ph¬ng ph¸p thèng kª ph©n tÝch kinh doanh phôc vô cho c«ng t¸c ph©n tÝch c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ sö dông vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Néi dung chñ yÕu cña chuyªn ®Ò ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn ®îc chia lμm ba ch¬ng : Ch¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ vèn vμ hiÖu qu¶ sö dông vèn.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 121

QT020 - Nng cao hiu qu s dng vn nghip chuyn tt Li ni u Vn l...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online