{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT021 - Li ni u Trong qu trnh cng nghip ho hin i ho t n c v...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc vμ ®æi míi, c¬ chÕ qu¶n lý vμ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc lμ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vμ v¨n ho¸ cho ngêi lao ®éng. Trong ph¹m vi mét doanh nghiÖp, sö dông lao ®éng ®îc coi lμ vÊn ®Ò quan träng hμng ®Çu v× lao ®éng lμ mét trong ba yÕu tè ®Çu vμo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Nhng sö dông lao ®éng sao cho cã hiÖu qu¶ cao nhÊt l¹i lμ mét vÊn ®Ò riªng biÖt ®Æt ra trong ra trong tõng doanh nghiÖp. ViÖc doanh nghiÖp sö dông nh÷ng biÖn ph¸p g×, nh÷ng h×nh thøc nμo ®Ó ph¸t huy kh¶ n¨ng cña ngêi lao ®éng nh»m n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vμ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lμ mét ®iÒu hÕt søc quan träng, cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn sù thμnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp ®ã. MÆt kh¸c biÕt ®îc ®Æc ®iÓm cña lao ®éng trong doanh nghiÖp sÏ gióp cho doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ, thêi gian vμ c«ng søc v× vËy mμ viÖc thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp dÔ dμng h¬n. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng lμ c¬ së ®Ó n©ng cao tiÒn l- ¬ng, c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n, gióp cho doanh nghiÖp cã bíc tiÕn lín trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty s¶n xuÊt – xuÊt nhËp khÈu ®Çu t Thanh Niªn Hμ Néi lμ ®¬n vÞ s¶n xuÊt cã trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ, hiÖn ®¹i, mÉu m·, c«ng nghÖ lu«n lu«n thay ®æi theo yªu cÇu cña kh¸ch hμng. C¸c mÆt qu¶n lý trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®· cã nhiÒu tiÕn bé nhng hiÖu qu¶ vÉn cßn h¹n chÕ. Vμ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë C«ng ty lu«n lu«n lμ vÊn ®Ò ®îc quan t©m vμ cÇn ®îc n©ng cao. VËy lý do t¹i sao? Vμ gi¶i ph¸p nh thÕ nμo h÷u hiÖu nhÊt? ThÊy ®îc ý nghÜa cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i nªn trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Líp K36 A6 - Khoa QTDN 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SX-XNK§T thanh niªn HN em thÊy: MÆc dï c«ng ty còng ®· cã mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý vμ sö dông lao ®éng nhng kh«ng phï hîp víi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, chÝnh v× vËy em ®· chän ®Ò tμi : “ Nh÷ng biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng ë c«ng ty S¶n xuÊt – xuÊt nhËp khÈu ®Çu t thanh niªn Hμ Néi” lμm ®Ò tμi cho luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. Bè côc cña luËn v¨n ngoμi phÇn më ®Çu vμ phÇn kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia lμm 3 ch¬ng: Ch¬ng I : Lý luËn vÒ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng trong doanh nghiÖp th¬ng m¹i Ch¬ng II: Ph©n tÝch thùc tr¹ng vμ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng t¹i c«ng ty sx-xnk®t thanh niªn Hμ Néi Ch¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông t¹i c«ng ty SX-XNK§T thanh niªn HN
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 96

QT021 - Li ni u Trong qu trnh cng nghip ho hin i ho t n c v...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online