{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT022 - Chuyên đ t t nghi p ề ố ệ M C L Ụ C Ụ L...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyên đ t t nghi p ề ố ệ M C L Ụ C Ụ L I NÓI Đ U Ờ Ầ Ch¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty VËt liÖu Nae c«ng nghiÖp...........5 I. S¬ lîc qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t t riÓn cña c«ng ty VËt liÖu Nae c«ng nghiÖp ……………………………………………….………… .. ………………... 5 1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t t riÓn cña c«ng ty...............................5 1.2 NhiÖm vô v à ng à nh kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty ……….............6 I I. Mét sè ®AEc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty …………………… .7 2.1 §AEc ®iÓm vÒ tae ch c ứ qu¶n lý vμ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty.. ………… ...7 2.2 . §AEc ®i ể m v ề c ơ s ở v ậ t ch ấ t v à k ỹ thu ậ t c«ng nghiÖp c ủ a c«ng ty ………….. .13 2.3.§AEc ®iÓm vÒ nguån nh©n lùc ………………………………………………… 16 2.4.§AEc ®iÓm vÒ tμi chÝnh ……………………………………………………… ...18 2.5.§AEc ®iÓm vÒ thÞ trêng cña c«ng ty …………………………………………. 22 Ph m Văn Đăng ạ QTKDTH 42A 1 Chuyên đ t t nghi p ề ố ệ III Đánh giá m t s m t ho t đ ng c a công ty v t li u n công nghi p trong ộ ố ặ ạ ộ ủ ậ ệ ổ ệ vài năm tr l i đây……………….……... ở ạ ……………………………………………24 3.1 Đánh giá công tác qu n lý tài s n c a công ty …………………. ả ả ủ …………...24 3.2 Đánh giá tình hình th c hi n nghĩa v đ i v i nhà n c c a công ty ự ệ ụ ố ớ ướ ủ ……. ..28 3.3 Đánh giá khái quát k t qu và hi u qu kinh doanh c a công ty ế ả ệ ả ủ …………...29 Ch¬ng I I Th c tr ng công tác tiêu th s n ph m t i công ty v t li u n ự ạ ụ ả ẩ ạ ậ ệ ổ công nghi p…………………………………………………………………………….3 ệ 3 I- Th c tr ng v tình hình tiêu th s n ph m t i công ty v t li u n công ự ạ ề ụ ả ẩ ạ ậ ệ ổ nghi p …………. ệ ………………………………………………………………………..33 1.1.KÕt qu¶ t iªu thô s¶n ph m ẩ ( quy m«, doanh thu vμ c¬ cÊu t iªu thô theo s¶n phÈm, thÞ t rêng) ………………………………………………………………… 33 1.2.C«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ t iªu thô …………………………………………… ...39 1.3.C¸c chÝnh s¸ch thóc ® Èy t iªu thô mμ c«ng ty ®· ¸p dông …. ……………… ...40 Ph m Văn Đăng ạ QTKDTH 42A 2 Chuyên đ t t nghi p ề ố ệ II- Các nhân t nh h ng đ n công tác tiêu th c a công ty ố ả ưở ế ụ ủ …………………...43 2.1 Các nhân t bên ngoài …………..…………………………………………...43 ố 2.2 Các nhân t bên trong ……...………………………………………………..472....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 95

QT022 - Chuyên đ t t nghi p ề ố ệ M C L Ụ C Ụ L...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online