QT023 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr êng hiÖn nay vμ thùc hiÖn nÒn kinh tÕ më, cô thÓ lμ §¹i héi §¶ng VI lμ c¸i mèc ®¸nh dÊu sù ®aei míi nÒn kinh tÕ ViÖt nam. Sù chuyÓn m×nh sang c¬ chÕ thÞ tr - êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhμ níc, nÒn kinh tÕ níc ta ®· ®¹t ®îc nh÷ng thμnh tùu ®¸ng khÝch lÖ. Cã thÓ nãi, kÕ ho¹ch ho¸ lμ mét c«ng cô ®Ó doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn riªng cho m×nh vμ mang ®AEc tr ng riªng. GÇn ®©y c«ng t¸c kÕ ho¹ch vμ lËp kÕ ho¹ch cã sù ®aei míi lμ mét thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp. Tuy vËy, sau mét thêi gian thùc hiÖn ®aei míi c«ng t¸c kÕ ho¹ch, ®AEc biÖt lμ kÕ ho¹ch ho¸ doanh nghiÖp vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®Ò cËp tíi vμ tiÕp tôc hoμn thiÖn trªn ph¬ng diÖn nhËn thøc cña ngêi lμm kÕ ho¹ch vÒ ph¬ng ph¸p vμ néi dung lμm kÕ ho¹ch. Trong thêi gian thùc tËp, t×m hiÓu thùc tÕ t¹i Taeng c«ng ty chÌ ViÖt Nam t«i ®· t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ®Ó thùc hiÖn bμi luËn v¨n tèt nghiÖp víi ®Ò tμi: “ Hoμn thiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch t¹i Taeng c«ng ty chÌ ViÖt Nam” trong thêi gian thùc tËp vμ hoμn thiÖn ®Ò tμi cña m×nh, t«i xin ch©n thμnh c¶m ¬n thÇy gi¸o GS. TSKH Vò Huy Tõ trùc tiÕp híng dÉn t«i hoμn thiÖn ®Ò tμi nμy cïng c¸c thÇy c« trong khoa QLDN ®· cung cÊp cho t«i nh÷ng kiÕn thøc quý b¸u ®Ó hoμn thμnh luËn v¨n tèt nghiÖp. §ång thêi t«i xin 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp ch©n thμnh c¶m ¬n tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c¸c phßng ban trong toμn Taeng c«ng ty chÌ ViÖt Nam ®· tËn t×nh, t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì t«i trong qu¸ tr×nh thùc tËp. V× thêi gian còng nh nhËn thøc cßn h¹n chÕ nªn luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái sù sai sãt mong sù gãp ý cña c¸c thÇy c« trong khoa Qu¶n lý vμ Taeng c«ng ty chÌ ViÖt Nam cïng c¸c b¹n ®äc viÕt ®îc hoμn thiÖn h¬n. Néi dung luËn v¨n ®îc chia thμnh 2 ch¬ng Ch¬ng I §¸nh gi¸ c«ng t¸c kÕ ho¹ch cña C«ng Ty ChÌ ViÖt Nam Ch¬ng II MÊy gi¶i ph¸p hoμn hiÖn c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch trong giai ®o¹n hiÖn nay 2 LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng I ®¸nh gi¸ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch taeng c«ng ty chÌ viÖt nam I. Kh¸I qu¸t chung vÒ taeng c«ng ty chÌ viÖt nam 3 LuËn v¨n tèt nghiÖp 1. Qu¸ tr×nh h×nh thμnh vμ ph¸t triÓn Taeng c«ng ty chÌ ViÖt Nam. TiÒn th©n Taeng c«ng ty chÌ ViÖt Nam lμ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp c«ng n«ng nghiÖp chÌ ViÖt Nam ®îc thμnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 95/ CP ngμy 19/4/1974 cña Héi ®ång chÝnh phñ lÊy tªn lμ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp chÌ thuéc Bé L ¬ng thùc vμ thùc phÈm qu¶n lý....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 52

QT023 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nÒn...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online