QT025 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng 1 lý luËn c¬ b¶n...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng 1 lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vμ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm trªn thÞ tr êng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp th ¬ng m¹i 1.1. XuÊt khÈu hμng ho¸ vμ thÞ tr êng xuÊt khÈu hμng ho¸ 1.1.1. Kh¸i niÖm vμ vai trß cña xuÊt khÈu hμng ho¸ XuÊt khÈu lμ ho¹t ®éng b¸n hμng hoAEc cung cÊp dÞch vô cho ngêi níc ngoμi trªn c¬ së dïng tiÒn tÖ lμm ph¬ng thøc thanh to¸n. Trong xuÊt khÈu luång tiÒn tÖ dÞch chuyÓn tõ níc nhËp khÈu sang níc xuÊt khÈu vμ cã mét luång hμng ho¸ dÞch chuyÓn theo h- íng ngîc l¹i tõ níc xuÊt khÈu sang níc nhËp khÈu. XuÊt khÈu lμ sù më réng cña ho¹t ®éng bu«n b¸n trong níc lμ mét bé phËn cña th - ¬ng m¹i quèc tÕ. Mét ho¹t ®éng giao dÞch hμng ho¸ vμ dÞch vô ®îc gäi lμ xuÊt khÈu khi ph¶i tho¶ m·n mét sè ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh: + Trô së kinh doanh cña bªn mua vμ bªn b¸n ë hai níc kh¸c nhau. + §ång tiÒn thanh to¸n th êng lμ ngo¹i tÖ ®èi víi mét trong hai bªn hoAEc c¶ hai bªn. + Hμng ho¸ - ®èi tîng cña giao dÞch ph¶i di chuyÓn ra khái biªn giíi mét níc. + XuÊt khÈu ®· ®îc thõa nhËn lμ ho¹t ®éng rÊt c¬ b¶n cña kinh tÕ ®èi ngo¹i. Nã ®îc ra ®êi trªn c¬ së sù ph©n c«ng lao ®éng x· 1 LuËn v¨n tèt nghiÖp héi vμ lîi thÕ so s¸nh gi÷a c¸c níc kh¸c nhau, xuÊt khÈu cμng trë nªn cÇn thiÕt vμ kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi c¸c quèc gia trªn thÕ giíi. Ngμy nay ngêi ta ®· nhËn thÊy kh«ng mét quèc gia nμo cã thÓ tån t¹i vμ ph¸t triÓn mμ kh«ng cã bÊt kú mèi quan hÖ nμo víi níc kh¸c, ®AEc biÖt lμ vÒ kinh tÕ Nhμ níc ta ®· vμ ®ang thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy c¸c ngμnh kinh tÕ híng theo xuÊt khÈu khuyÕn khÝch c¸c khu vùc t nh©n më réng xuÊt khÈu ®Ó gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lμm vμ t¨ng ngo¹i tÖ cho ®Êt níc. §Èy m¹nh xuÊt khÈu ®îc coi lμ vÊn ®Ò cã ý nghÜa chiÕn lîc ®Ó ph¸t triÓn ph¸t triÓn vμ thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Vai trß cña xuÊt khÈu ®îc thÓ hiÖn trªn c¸c mAEt cô thÓ: a) §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n Lμ mét trong hai néi dung chÝnh ho¹t ®éng ngo¹i th ¬ng, xuÊt khÈu ®ãng vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia. Nã t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn mét c¸ch lμnh m¹nh nhê nh÷ng t¸c dông chñ yÕu sau:- T¹o nguån vèn cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Cïng víi vèn ®Çu t níc ngoμi vèn tõ ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi quy m« vμ tèc ®é t¨ng tr - ëng cña ho¹t ®éng nhËp khÈu....
View Full Document

This note was uploaded on 09/15/2011 for the course ECON 410 taught by Professor Magen during the Spring '11 term at Andrews Univeristy.

Page1 / 132

QT025 - LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch¬ng 1 lý luËn c¬ b¶n...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online