{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QT026 - Chuyªn ®Ò thùc tËp lêi nãi ®Çu Trong...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chuyªn ®Ò thùc tËp lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi xu thÕ quèc tÕ ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi, chÝnh s¸ch ®aei míi, më cöa cña §¶ng vμ Nhμ níc, ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu ë ViÖt Nam ®îc ®AEc biÖt coi träng, trë thμnh c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó ®Èy m¹nh tèc ®é t¨ng tr ëng vμ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc, më réng héi nhËp vμo thÞ tr êng th - ¬ng m¹i quèc tÕ. ViÖc chÝnh phñ Mü huû bá chÝnh s¸ch cÊm vËn ®èi víi ViÖt Nam n¨m 1995 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam b¾t tay víi c¸c ®èi t¸c níc ngoμi, thóc ®Èy giao lu bu«n b¸n hμng ho¸ quèc tÕ. MAEt kh¸c, c¬ chÕ ®aei míi do ®¹t héi §¶ng lÇn thø VI v¹ch ra ®· buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tù t×m kiÕm nguån hμng, mèi hμng vμ c©n ®èi trong ho¹t ®éng tμi chÝnh ®Ó ®¶m b¶o cã thÓ mang l¹i hiÖi qu¶. Muèn vËy th× ph¶i cung cÊp ®îc nh÷ng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn qu«c tÕ, phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng, ®ång thêi n¾m b¾tkÞp thêi nh÷ng diÔn biÕn thÞ tr êng ®Ó t¹o dùng ®îc mét chiÕn lîc ph¸t triÓn l©u dμi. Kinh doanh trong xu thÕ quèc tÕ ho¸, c¸c doanh nghiÖp c¸c quèc gia cÇn ph¶i dùa trªn tiÒm lùc, lîi thÕ so s¸nh s¾n cã cña m×nh ®Ó tham gia cã hiÖu qu¶ vμo th ¬ng m¹i quèc tÕ. ViÖc xuÊt khÈu nh÷ng mAEt hμng nμy ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ kh«ng nhá, gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu vμ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña ®Êt níc. Chuyªn ®Ò thùc tËp Lμ mét doanh nghiÖp ®i ®Çu trong lÜnh vùc s¶n xuÊt vμ xuÊt nhËp khÈu s¶n phÈm ®iÖn cña ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó ®· cã cè g¾ng rÊt lín trong viÖc ®Èy m¹nh vμ më réng s¶n xuÊt vμ xuÊt khÈu s¶n phÈm sang c¸c thÞ tr êng trong khu vùc vμ trªn thÕ giíi. C«ng ty ®· ®¹t ®îc mét sè thμnh tùu nhng ®ång thêi còng gAEp ph¶i nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó, em lùa chän ®Ò tμi " Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó " lμm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Chuyªn ®Ò thùc tËp Ngoμi phÇn më ®Çu vμ kÕt luËn bμi viÕt kÕt cÊu gåm 3 ch- ¬ng. Ch¬ng I: Giíi thiÖu vÒ C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó Ch¬ng III: Gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hμng ho¸ cña C«ng ty c¬ ®iÖn TrÇn Phó....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 93

QT026 - Chuyªn ®Ò thùc tËp lêi nãi ®Çu Trong...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online